ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၄-၅-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၄-၅-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၅၃၄.၇၁၅ ၃၁၈၆.၄၈၄ ၃၇၂၁.၁၉၉ ၆၆၄.၉၂၄ ၃၇၁၇.၃၀၃ ၄၃၈၂.၂၂၇ -၁၃၀.၂၀၉ -၅၃၀.၈၁၉ -၆၆၁.၀၂၈
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၁၂၅.၃၂၂ ၄၃၀၅.၅၉၄ ၄၄၃၀.၉၁၆ ၁၆၁.၈၃၃ ၄၄၅၇.၁၆၂ ၄၆၁၈.၉၉၅ -၃၆.၅၁၁ -၁၅၁.၅၆၈ -၁၈၈.၀၇၉
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၃၂.၇၁၉ ၂၁၁၇.၅၂၄ ၂၁၅၀.၂၄၃ ၆၀.၈၇၀ ၂၂၄၉.၁၅၇ ၂၃၁၀.၀၂၇ -၂၈.၁၅၁ -၁၃၁.၆၃၃ -၁၅၉.၇၈၄
CMP   ၁၅၂၃.၂၇၃ ၁၅၂၃.၂၇၃   ၁၂၆၇.၃၅၀ ၁၂၆၇.၃၅၀   ၂၅၅.၉၂၃ ၂၅၅.၉၂၃
  စုစုေပါင္း ၆၉၂.၇၅၆ ၁၁၁၃၂.၈၇၅ ၁၁၈၂၅.၆၃၁ ၈၈၇.၆၂၇ ၁၁၆၉၀.၉၇၂ ၁၂၅၇၈.၅၉၉ -၁၉၄.၈၇၁ -၅၅၈.၀၉၇ -၇၅၂.၉၆၈

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Pages