ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၂၂-၁၀-၂၀၂၁) ထိ ၂၀၂၀-၂၀၂၁  (၂၂-၁၀-၂၀၂၀) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၃.၀၄၈ ၁၁၃.၅၂၅ ၁၁၆.၅၇၃ ၃၁.၃၅၄ ၂၆၁.၈၉၇ ၂၉၃.၂၅၁ -၂၈.၃၀၆ -၁၄၈.၃၇၂ -၁၇၆.၆၇၈
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၂.၀၂၇ ၂၉၅.၈၂၉ ၂၉၇.၈၅၆ ၄.၈၅၇ ၂၆၇.၉၉၈ ၂၇၂.၈၅၅ -၂.၈၃၀ ၂၇.၈၃၁ ၂၅.၀၀၁
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၀.၃၀၂ ၁၈၇.၄၂၅ ၁၈၇.၇၂၇ ၀.၅၉၈ ၁၉၂.၂၉၇ ၁၉၂.၈၉၅ -၀.၂၉၆ -၄.၈၇၂ -၅.၁၆၈
CMP   ၁၀၁.၅၃၂ ၁၀၁.၅၃၂   ၁၀၁.၇၈၆ ၁၀၁.၇၈၆   -၀.၂၅၄ -၀.၂၅၄
  စုစုပေါင်း ၅.၃၇၇ ၆၉၈.၃၁၁ ၇၀၃.၆၈၈ ၃၆.၈၀၉ ၈၂၃.၉၇၈ ၈၆၀.၇၈၇ -၃၁.၄၃၂ -၁၂၅.၆၆၇ -၁၅၇.၀၉၉

 

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Pages