ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၃၀-၉-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၃၀-၉-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၆၁၁.၆၉၆ ၂၈၄၂.၇၁၈ ၃၄၅၄.၄၁၄ ၃၅၇.၄၇၇ ၂၉၅၄.၇၀၆ ၃၃၁၂.၁၈၃ ၂၅၄.၂၁၉ -၁၁၁.၉၈၈ ၁၄၂.၂၃၁
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၉၅.၇၄၄ ၃၆၄၆.၀၁၃ ၃၇၄၁.၇၅၇ ၆၈.၁၇၀ ၃၄၃၆.၃၄၁ ၃၅၀၄.၅၁၁ ၂၇.၅၇၄ ၂၀၉.၆၇၂ ၂၃၇.၂၄၆
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၂၄.၆၀၈ ၂၆၁၄.၁၂၆ ၂၆၃၈.၇၃၄ ၈၂.၀၇၅ ၂၁၉၈.၈၄၅ ၂၂၈၀.၉၂၀ -၅၇.၄၆၇ ၄၁၅.၂၈၁ ၃၅၇.၈၁၄
  စုစုေပါင္း ၇၃၂.၀၄၈ ၉၁၀၂.၈၅၇ ၉၈၃၄.၉၀၅ ၅၀၇.၇၂၂ ၈၅၈၉.၈၉၂ ၉၀၉၇.၆၁၄ ၂၂၄.၃၂၆ ၅၁၂.၉၆၅ ၇၃၇.၂၉၁

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Pages