ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၂၄-၉-၂၀၂၁) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀  (၂၄-၉-၂၀၂၀) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၈၉၁.၆၈၇ ၃၆၈၆.၇၆၂ ၄၅၇၈.၄၄၉ ၉၈၁.၀၅၅ ၆၁၃၂.၂၂၅ ၇၁၁၃.၂၈၀ -၈၉.၃၆၈ -၂၄၄၅.၄၆၃ -၂၅၃၄.၈၃၁
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၇၁.၄၃၃ ၄၉၃၁.၄၇၃ ၅၀၀၂.၉၀၆ ၁၅၃.၂၉၁ ၆၀၅၅.၃၀၆ ၆၂၀၈.၅၉၇ -၈၁.၈၅၈ -၁၁၂၃.၈၃၃ -၁၂၀၅.၆၉၁
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၂၄.၉၂၆ ၃၃၀၈.၃၂၈ ၃၃၃၃.၂၅၄ ၄၀.၈၉၄ ၃၃၀၂.၄၄၄ ၃၃၄၃.၃၃၈ -၁၅.၉၆၈ ၅.၈၈၄ -၁၀.၀၈၄
CMP   ၁၅၃၇.၁၉၆ ၁၅၃၇.၁၉၆   ၂၁၅၀.၅၁၃ ၂၁၅၀.၅၁၃   -၆၁၃.၃၁၇ -၆၁၃.၃၁၇
  စုစုပေါင်း ၉၈၈.၀၄၆ ၁၃၄၆၃.၇၅၉ ၁၄၄၅၁.၈၀၅ ၁၁၇၅.၂၄၀ ၁၇၆၄၀.၄၈၈ ၁၈၈၁၅.၇၂၈ -၁၈၇.၁၉၄ -၄၁၇၆.၇၂၉ -၄၃၆၃.၉၂၃

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

 

Pages