ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၅-၆-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၅-၆-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၇၉၀.၄၄၇ ၄၄၈၁.၄၉၆ ၅၂၇၁.၉၄၃ ၅၃၁.၄၄၀ ၃၂၉၇.၈၂၆ ၃၈၂၉.၂၆၆ ၂၅၉.၀၀၇ ၁၁၈၃.၆၇၀ ၁၄၄၂.၆၇၇
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၉၈.၉၁၃ ၄၄၆၇.၂၅၂ ၄၅၆၆.၁၆၅ ၁၃၁.၈၂၂ ၄၅၁၃.၇၈၉ ၄၆၄၅.၆၁၁ -၃၂.၉၀၉ -၄၆.၅၃၇ -၇၉.၄၄၆
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၂၆.၂၃၈ ၂၃၄၈.၈၃၇ ၂၃၇၅.၀၇၅ ၃၃.၃၀၄ ၂၂၁၅.၃၃၇ ၂၂၄၈.၆၄၁ -၇.၀၆၆ ၁၃၃.၅၀၀ ၁၂၆.၄၃၄
CMP   ၁၅၂၆.၆၀၀ ၁၅၂၆.၆၀၀   ၁၆၁၉.၄၂၈ ၁၆၁၉.၄၂၈   -၉၂.၈၂၈ -၉၂.၈၂၈
  စုစုပေါင်း ၉၁၅.၅၉၈ ၁၂၈၂၄.၁၈၅ ၁၃၇၃၉.၇၈၃ ၆၉၆.၅၆၆ ၁၁၆၄၆.၃၈၀ ၁၂၃၄၂.၉၄၆ ၂၁၉.၀၃၂ ၁၁၇၇.၈၀၅ ၁၃၉၆.၈၃၇

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Pages