ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁၂-၅-၂၀၁၇)
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၁၂-၅-၂၀၁၆)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁၂-၅-၂၀၁၇)
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၁၂-၅-၂၀၁၆)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁၂-၅-၂၀၁၇)
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၁၂-၅-၂၀၁၆)
တိုး/လျော့
ပယ်လယ်ရေကြောင်း ၇၅၇.၄၅၀ ၆၂၄.၉၅၇ ၁၃၂.၄၉၃ ၁၅၇၀.၃၅၁ ၁၂၉၁.၆၅၀ ၂၇၈.၇၀၁ ၂၃၂၇.၈၀၁ ၁၉၁၆.၆၀၇ ၄၁၁.၁၉၄
နယ်စပ် ၄၆၈.၇၄၇ ၄၄၄.၇၇၇ ၂၃.၉၇၀ ၃၀၄.၁၁၀ ၂၁၆.၉၆၈ ၈၇.၁၄၂ ၇၇၂.၈၅၇ ၆၆၁.၇၄၅ ၁၁၁.၁၁၂
  ပေါင်း ၁၂၂၆.၁၉၇ ၁၀၆၉.၇၃၄ ၁၅၆.၄၆၃ ၁၈၇၄.၄၆၁ ၁၅၀၈.၆၁၈ ၃၆၅.၈၄၃ ၃၁၀၀.၆၅၈ ၂၅၇၈.၃၅၂ ၅၂၂.၃၀၆

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

 

Pages