ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

                        တန်ဖိုး - ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၂၉-၄-၂၀၁၆)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၂၉-၄-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၂၉-၄-၂၀၁၆)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၂၉-၄-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၂၉-၄-၂၀၁၆)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
၂၉-၄-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၃၄၆.၃၈၈ ၂၅၉.၈၈၄ ၈၆.၅၀၄ ၈၀၀.၁၇၅ ၇၆၁.၇၂၆ ၃၈.၄၄၉ ၁၁၄၆.၅၆၃ ၁၀၂၁.၆၁၀ ၁၂၄.၉၅၃
နယ်စပ် ၁၁၅.၆၅၅ ၁၀၁.၁၈၅ ၁၄.၄၇၀ ၇၄.၆၀၅ ၁၀၉.၂၆၃ -၃၄.၆၅၈ ၁၉၀.၂၆၀ ၂၁၀.၄၄၈ -၂၀.၁၈၈
  ပေါင်း ၄၆၂.၀၄၃ ၃၆၁.၀၆၉ ၁၀၀.၉၇၄ ၈၇၄.၇၈၀ ၈၇၀.၉၈၉ ၃.၇၉၁ ၁၃၃၆.၈၂၃ ၁၂၃၂.၀၅၈ ၁၀၄.၇၆၅

ဇစ်မြစ် - Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages