ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၂၁-၄-၂၀၁၇)
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၂၁-၄-၂၀၁၆)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၂၁-၄-၂၀၁၇)
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၂၁-၄-၂၀၁၆)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၂၁-၄-၂၀၁၇)
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၂၁-၄-၂၀၁၆)
တိုး/လျော့
ပယ်လယ်ရေကြောင်း ၅၂၁.၈၇၂ ၁၀၉.၂၉၀ ၄၁၂.၅၈၂ ၅၆၅.၇၃၂ ၅၂၅.၉၇၄ ၃၉.၇၅၈ ၁၀၈၇.၆၀၄ ၆၃၅.၂၆၄ ၄၅၂.၃၄၀
နယ်စပ် ၁၅၉.၈၉၂ ၁၁၀.၂၁၉ ၄၉.၆၇၃ ၁၂၃.၃၂၆ ၆၈.၉၇၀ ၅၄.၃၅၆ ၂၈၃.၂၁၈ ၁၇၉.၁၈၉ ၁၀၄.၀၂၉
  ပေါင်း ၆၈၁.၇၆၄ ၂၁၉.၅၀၉ ၄၆၂.၂၅၅ ၆၈၉.၀၅၈ ၅၉၄.၉၄၄ ၉၄.၁၁၄ ၁၃၇၀.၈၂၂ ၈၁၄.၄၅၃ ၅၅၆.၃၆၉

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

 

Pages