ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၅-၂-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၅-၂-၂၀၁၅)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၅-၂-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၅-၂-၂၀၁၅)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၅-၂-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၅-၂-၂၀၁၅)
တိုး/ေလ်ာ့
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ၅၁၆၉.၃၀၂ ၆၅၇၅.၂၃၇ -၁၄၀၅.၉၃၅ ၁၁၇၈၂.၄၃၂ ၁၁၈၉၃.၈၈၈ -၁၁၁.၄၅၆ ၁၆၉၅၁.၇၃၄ ၁၈၄၆၉.၁၂၅ -၁၅၁၇.၃၉၁
နယ္စပ္ ၃၇၄၄.၇၂၁ ၃၅၆၂.၄၃၇ ၁၈၂.၂၈၄ ၂၂၁၅.၂၃၆ ၁၉၄၀.၈၂၃ ၂၇၄.၄၁၃ ၅၉၅၉.၉၅၇ ၅၅၀၃.၂၆၀ ၄၅၆.၆၉၇
  ​ေပါင္း ၈၉၁၄.၀၂၃ ၁၀၁၃၇.၆၇၄ -၁၂၂၃.၆၅၁ ၁၃၉၉၇.၆၆၈ ၁၃၈၃၄.၇၁၁ ၁၆၂.၉၅၇ ၂၂၉၁၁.၆၉၁ ၂၃၉၇၂.၃၈၅ -၁၀၆၀.၆၉၄

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

Pages