အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

၂၀၁၇ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

၂၀၁၇ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

စဉ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် အကြောင်းအရာ Post date
1 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၃/၂၀၁၇ နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီနှင့် နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများအား တင်သွင်း ရောင်းချခွင့် ပြုသည့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများအား H.S Code ဖြင့် ဖြည့်စွက်ထုတ်ပြန်ခြင်း 22/12/2017
2 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၂/၂၀၁၇ မြန်မာ့ရော်ဘာ စံအရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များ သတ်မှတ်သည့်အမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်း 16/12/2017
3 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၁/၂၀၁၇ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန် လိုအပ်သော ကုန်စည်လိုင်း (၃၉၈၈) လိုင်းအား H.S Code 2017 Version အရ ကုန်စည်လိုင်း (၄၈၁၈) လိုင်းသို့ ပြင်ဆင်၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာ 15/12/2017
4 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၀/၂၀၁၇ ပို့ကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန် မလိုသော ကုန်စည်လိုင်း (၉၈၃) လိုင်းအား H.S Code 2017 Version အရ ကုန်စည်လိုင်း (၁၀၇၉) လိုင်းသို့ ပြင်ဆင်၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာ 15/12/2017
5 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၅၅/၂၀၁၇) နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီဖော်ပြထားသော လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာများအား တင်သွင်းရောင်းချခွင့် (ကုန်သွယ်ခွင့်) ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 21/11/2017
6 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၉/၂၀၁၇ ကျွဲ၊ နွားအရှင်များအား ပြည်ပသို့တရားဝင်တင်ပို့ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 10/10/2017
7 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၈/၂၀၁၇ လိုင်စင်ခွင့်ပြုမှုအတွက် တင်ပို့/တင်သွင်းခဲ့သည့် ဈေးနှုန်းများအား ပြန်လည်စိစစ်မည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 26/06/2017
8 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၇/၂၀၁၇ လေယာဉ်၏ မြေပြင်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်းများ ပြည်ပမှ တင်သွင်းရာတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 25/06/2017
9 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၆/၂၀၁၇ နိုင်ငံခြားသား ကုမ္ပဏီများကို ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုရာတွင် သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရမည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 22/06/2017
10 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၂/၂၀၁၇ ၁၇/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြက္ခဒိန်နှစ် အတွက် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများနှင့် လုပ်ငန်းသုံး ယန္တရားများအား အရောင်းပြခန်း (Show Room) များတွင် ရောင်းချရန် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း 31/05/2017
11 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၇/၂၀၁၇ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားနှင့် လုပ်ငန်းသုံး ယန္တရားများအား အရောင်းပြခန်း (Show Room) များတွင် ရောင်းချရန် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ 07/03/2017
12 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၆/၂၀၁၇ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း (Show Room) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 07/03/2017
13 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၅/၂၀၁၇ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာ (Sale Centre) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 07/03/2017
14 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၄/၂၀၁၇ တင်သွင်းပြီး တိုက်ရိုက် အသုံးပြုနိုင်သည့် စက်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းရာတွင် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 28/02/2017

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၃/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော နိုင်ငံခြားဖက်စပ် ကုမ္ပဏီနှင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအား တင်သွင်း ရောင်းချခွင့်ပြုသည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား H.S Code ဖြင့် ဖြည့်စွက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၂/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော မြန်မာ့ရော်ဘာ စံအရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များ သတ်မှတ်သည့်အမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၁/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်လိုအပ်သော ကုန်စည်လိုင်း (၃၉၈၈) လိုင်းအား H.S Code 2017 Version အရ ကုန်စည်လိုင်း (၄၈၁၈) လိုင်းသို့ ပြင်ဆင်၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၀/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ပို့ကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန် မလိုသော ကုန်စည်လိုင်း (၉၈၃)လိုင်းအား H.S Code 2017 Version အရ ကုန်စည်လိုင်း (၁၀၇၉) လိုင်းသို့ ပြင်ဆင်၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၅၅/၂၀၁၇) ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော လယ်ယာထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရေးအထောက်အကူပြုရန် ရည်ရွယ်၍ နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီဖော်ပြထားသော လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာများအား တင်သွင်းရောင်းချခွင့် (ကုန်သွယ်ခွင့်) ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၉/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ကျွဲ၊ နွားအရှင်များအား ပြည်ပသို့တရားဝင်တင်ပို့ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၈/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် Invoice နှင့် Sale Contract တို့အား အတုအပပြုလုပ်ခြင်း၊ Invoice နှင့် Sale Contract ပါ အချက်အလက်များအား မမှန်မကန်ဖော်ပြခြင်း၊ တရားမဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Invoice နှင့် Sale Contract ပါဈေးနှုန်းနှင့်တန်ဖိုးများအား အခ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၇/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော လေယာဉ်၏ မြေပြင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ပူးတွဲပါ H.S Code လိုင်းများအား ပြည်ပမှတင်သွင်းရာတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၆/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ဓာတ်မြေသြဇာ၊ မျိုးစေ့၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဆေးရုံသုံးကိရိယာနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် H.S Code များအတိုင်း နိုင်ငံခြားသား ကုမ္ပဏီများကို ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုရာတွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆ

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၁၇/၂၀၁၇ ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများနှင့် လုပ်ငန်းသုံး ယန္တရားများအား အရောင်းပြခန်း (Show Room) များတွင် ရောင်းချရန် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအနက်မှ

Pages

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

သတင်းအချက်အလက်များ