ကျွဲ၊ နွားအရှင်များအား ပြည်ပသို့တရားဝင်တင်ပို့ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Tue, 10/10/2017 - 04:25 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၉/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ကျွဲ၊ နွားအရှင်များအား ပြည်ပသို့တရားဝင်တင်ပို့ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ