ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒ (Competition)

ယွဥ္ၿ႔ပိဳင္မႈဆိုင္ရာအသိပညာေပးစာေစာင္မ်ား ေဖာ္ျပျခင္း

Thu, 03/10/2016 - 03:53 -- dotadmin

အေျခခံမူမ်ား

Thu, 11/12/2015 - 13:23 -- dotadmin
Myanmar

(က)    ေဈးကြက္တြင္ လြတ္လပ္၍ မွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးျခင္းအားျဖင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ အသိုက္အဝန္းအျဖစ္ ေရာက္ရွိေစေရး၊

(ခ)     ေဈးကြက္တြင္ မွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အားေပးကူညီျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တေျပးညီ တိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ သာတူညီမွ် ခံစားခြင့္ ရရွိေစေရး၊

(ဂ)     ေဈးကစားမႈျပဳျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းမွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ေရး၊

(ဃ)    လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ လြတ္လပ္၍မွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ေစေရး၊

(င)     အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းဆိုင္ရာ ကုန္စည္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား၊ ေငြေၾကးစီးဝင္မႈမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းတစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေပၚလာေစေရး ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကြန္ယက္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊

(စ)     ေဈးကြက္အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊

(ဆ)    ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ၊ တီထြင္သူႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူတို႔၏ အသိၪာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ တီထြင္ၾကံဆႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ကို အားေပးျမွင့္တင္ေရး။

Latest News: 

ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

Thu, 11/12/2015 - 13:20 -- dotadmin
Myanmar

(က)    အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တရားသျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကို ပ်က္ျပားေစရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကျဖစ္ေစ၊ အစုအဖြဲ႔ကျဖစ္ေစ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေဈးကစားမႈျပဳျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းမွ တားဆီးကာကြယ္ရန္၊

(ခ)     ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔အေပၚတြင္ မွ်တမႈမရွိေသာ ေဈးကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစရန္၊

(ဂ)     ေဈးကြက္အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းအား အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းမွ တားဆီးႏိုင္ရန္၊

(ဃ)    စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ကန္႔သတ္ထားရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အစီအမံမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္။

Latest News: 

Pages

Subscribe to RSS - ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒ (Competition)

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE