ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒ (Competition)

Complaint Form (Form-1)

Tue, 12/18/2018 - 04:27 -- competition
English

Any person who knows or suspects that someone has breached any brohibition of the Competition Law may file complaint directly to the Commission or through the Commission Office. In filing complaint, the Complaint Form (Form-1) shall be completed in Myanmar language.

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

JOINT STATEMENT BY THE ASEAN EXPERTS GROUP ON COMPETITION (AEGC) IN RESPONSE TO THE CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) PANDEMIC

Thu, 06/11/2020 - 09:30 -- competition
Undefined

JOINT STATEMENT BY THE ASEAN EXPERTS GROUP ON COMPETITION (AEGC) IN RESPONSE TO THE CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) PANDEMIC (Eng Version)

Latest News: 

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ကူးစက်ကပ်ရောဂါအပေါ် တုံ့ပြန်မှုအတွက် အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့ (AEGC)၏ ပူးတွဲကြေညာချက်

Thu, 06/11/2020 - 09:28 -- competition
Undefined

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ကူးစက်ကပ်ရောဂါအပေါ် တုံ့ပြန်မှုအတွက် အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့ (AEGC)၏ ပူးတွဲကြေညာချက် (မြန်မာဘာသာဖြင့်)

Latest News: 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်း

Wed, 04/22/2020 - 05:30 -- competition
Undefined

မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်သည် ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၆ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အပါအဝင်) အကြား လွတ်လပ်၍မျှတသောယှဉ်ပြိုင်မှု ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်စေရေး၊ ဈေးကွက်တွင် မျှတသောယှဉ်ပြိုင်မှုကို တစ်ပြေးညီတိုးတက်လာစေရေး၊ သာတူညီမျှခံစားခွင့်ရရှိစေရေးနှင့် အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်းမှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ရေးတို့အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ သိရှိနားလည်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အမိန့်အမှတ် (၂/၂၀၂၀) ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

Latest News: 

Competition Primers for ASEAN Judges

Fri, 04/26/2019 - 11:32 -- competition
English

The 2018 CLIP Competition Primers for ASEAN Judges are a series of information sheets designed to offer practical guidance to members of the judiciary when analysing competition cases in their courts. This project was led by the ACCC and funded under the ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) Competition Law Implementation Program. The Primers bring together the Federal Court of Australia's very rich technical knowledge and first-hand experience with the OECD's international experience working with judges and knowledge of the ASEAN region and laws.

Latest News: 

Competition Primers for ASEAN Judges

Fri, 04/26/2019 - 11:31 -- competition
English

The 2018 CLIP Competition Primers for ASEAN Judges are a series of information sheets designed to offer practical guidance to members of the judiciary when analysing competition cases in their courts. This project was led by the ACCC and funded under the ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) Competition Law Implementation Program. The Primers bring together the Federal Court of Australia's very rich technical knowledge and first-hand experience with the OECD's international experience working with judges and knowledge of the ASEAN region and laws.

Latest News: 

Competition Primers for ASEAN Judges

Fri, 04/26/2019 - 11:30 -- competition
English

The 2018 CLIP Competition Primers for ASEAN Judges are a series of information sheets designed to offer practical guidance to members of the judiciary when analysing competition cases in their courts. This project was led by the ACCC and funded under the ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) Competition Law Implementation Program. The Primers bring together the Federal Court of Australia's very rich technical knowledge and first-hand experience with the OECD's international experience working with judges and knowledge of the ASEAN region and laws.

Latest News: 

Competition Primers for ASEAN Judges

Fri, 04/26/2019 - 11:29 -- competition
English

The 2018 CLIP Competition Primers for ASEAN Judges are a series of information sheets designed to offer practical guidance to members of the judiciary when analysing competition cases in their courts. This project was led by the ACCC and funded under the ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) Competition Law Implementation Program. The Primers bring together the Federal Court of Australia's very rich technical knowledge and first-hand experience with the OECD's international experience working with judges and knowledge of the ASEAN region and laws.

Latest News: 

Objectives of Myanmar Competition Law

Tue, 01/08/2019 - 04:34 -- competition
English

The objectives of Law are as follows:

(a)   to protect and prevent acts that injure of public interests through monopolization or manipulation of prices by any individual or group with intent to endanger fair competition in economic activities, for the purpose of development of the national economy;

(b)   to be able to control unfair market competition on the internal and external trade and economic development;

(c)   to be able to prevent from abuse of dominant market power;

(d)   to be able to control the restrictive agreements and arrangements among businesses.

Latest News: 

Myanmar Competition Commission (MmCC)

Tue, 01/08/2019 - 04:31 -- competition
English

Establishment of Myanmar Competition Commission

In exercise of the power conferred under section 5, sub-section (a) and (b) of Myanmar Competition Law, the Union Government has established “Myanmar Competition Commission” on 31st October 2018 with the notification no. 106/2018.

The Minister of the Ministry of Commerce will take the role of the Chairman of the Commission and members are representatives from Union Attorney General’s Office, Ministry of Commerce, Ministry of Home Affairs, Ministry of Transport and Communications, Ministry of Industry and UMFCCI, economist and lawyers.

Latest News: 

Pages

Subscribe to RSS - ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒ (Competition)