ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒ (Competition)

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Mon, 03/05/2018 - 08:27 -- competition
Undefined

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒဌာနခြဲမွ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံမ်က္ႏွာစာအလိုက္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိပညာျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရြိဳင္ရယ္ေတာင္ႀကီးဟိုတယ္၌ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားအား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးစိုင္းရွန္တစ္လံုႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္၀င္းတို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား၍ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာစပယ္ၾကည္ေမာင္မွ မိတ္ဆက္အမွာစကားေျပာၾကားကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္(TDP)မွ ေဟာေျပာပြဲ တာဝန္ခံ ေဒၚေအးေအးဝင္းမွ EU၏ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္အား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒဌာနခြဲမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာစပယ္ၾကည္ေမာင္ႏွင့္ ဦးျမတ္ႏိုးတို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒႏွင့္မူဝါဒ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒျပဌာန္းျခင္းေၾကာင့္ ရရွိမည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွလည္း သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Myanmar Competition Rules (9.10.2017) Myanmar Version

Thu, 02/15/2018 - 05:04 -- competition
Undefined

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆၊ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုက်င့္သံုး၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဤနည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးက႑အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ (၂)ရက္ၾကာက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Mon, 01/15/2018 - 04:05 -- competition
Undefined

ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးက႑အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ပုဂံၿမိဳ႕၊ ပုဂံဟိုတယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ (၂)ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ အလွည့္က်ဥကၠဌျဖစ္သူ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းသိုက္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္စားသံုးသူေရးရာေကာ္မရွင္မွ General Manager ျဖစ္သူ Mr. Bruce Cooper မွ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အာဆီယံေဒသတြင္း ေလေၾကာင္းက႑တြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္းက႑မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အာဆီယံႏိုင္ငံေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္းက႑မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အာဆီယံႏိုင္ငံေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၾသစေၾတးလ်ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္စားသံုးသူေရးရာေကာ္မရွင္မွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ မ်ား၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Latest News: 

(၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားအား ပုဂံၿမိဳ႕၊ ပုဂံဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Mon, 01/15/2018 - 03:56 -- competition
Undefined

(၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားအား ပုဂံၿမိဳ႕၊ ပုဂံဟိုတယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔မွ (၂၃)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ပုဂံဟိုတယ္၊ သစၥာဝတီခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႕၏ အလွည့္က် ဥကၠဌျဖစ္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းသိုက္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးမွ ဌာနမွဴး Ms. Yap Lai Peng မွ မိတ္ဆက္ အမွာစကားေျပာၾကားကာ အစည္းအေဝးကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံ(၁၀)ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးမွ တာဝန္ခံမ်ား၊ GIZ မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အာဆီယံ - ၾသစေၾတးလ် - နယူးဇီလန္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ ေဒသေကာ္မတီမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Latest News: 

တမူးၿမိဳ႕တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Mon, 01/15/2018 - 03:41 -- competition
Undefined

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒဌာနခြဲမွ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံမ်က္ႏွာစာအလိုက္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိပညာျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တမူးၿမိဳ႕၊ ဧပရယ္မြန္ခန္းမ၌ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ဥပေဒ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားအား တမူးခရိုင္၊ ခရိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးျမတ္သင္းေအာင္ႏွင့္ တမူးကုန္သြယ္ေရးစခန္းတာဝန္ခံ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမတ္ထြန္းေက်ာ္တို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္(TDP)မွ ေဟာေျပာပြဲ တာဝန္ခံ ေဒၚေအးေအးဝင္းမွ EU၏ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္အား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒဌာနခြဲမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာစံပယ္ၾကည္ေမာင္ႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚေဝရည္ေက်ာ္တို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒႏွင့္မူဝါဒ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒျပဌာန္းျခင္းေၾကာင့္ ရရွိမည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွလည္း သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

 

Latest News: 

Commerce Journal / Vol. 17, No. 15 / Apr 24, 2017ပါ (၁၉)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ႏွင့္ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း သတင္းေဆာင္းပါး

Mon, 06/05/2017 - 08:06 -- competition
Undefined
Latest News: 

Commerce Journal / Vol. 17, No. 15 / Apr 24, 2017ပါ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

Mon, 06/05/2017 - 08:05 -- competition
Undefined
Latest News: 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ “ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ” က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Mon, 06/05/2017 - 08:03 -- competition
Undefined

ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ယွဥ္ျပိဳင္မႈဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား အသိပညာေပးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲအား ၃၀-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔(အဂၤါေန႔)တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ပုသိမ္ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘဏၭာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ တိုင္းဦးစီးမႉးတို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒဌာနခြဲမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာစံပယ္ၾကည္ေမာင္ႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚေမၿငိမ္းခိုင္တို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒျပဌာန္းျခင္းေၾကာင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွလည္း သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲအား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေျခအေနမ်ားကို ပုဂၢလိကက႑မွ ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစရန္၊ ပုဂၢလိကက႑အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒအေပၚ ၄င္းတို႔၏နားလည္ႏိုင္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မႈကို ျမႇင့္တင္ ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Latest News: 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Mon, 06/05/2017 - 07:39 -- competition
Undefined

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒဌာနခြဲႏွင့္ GIZ၏ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ (Trade Development Program-TDP) တို႔ပူးေပါင္း၍ ႏိုင္ငံမ်က္ႏွာစာအလိုက္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အသိပညာျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ကုန္သြယ္ေရးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၊ ျမဝတီၿမိဳ႕၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တို႔၌ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 

၇-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၈-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ မႏၱေလးၿမိဳ႕ Hotel Hazel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

 

၆-၇-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ စိန္ရတနာဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

 

၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ Platinum Star ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

 

၂၅-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၊ တိုင္းလိခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

၂၃-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕၊ ေငြစႀကၤာဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

 

၂၇-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မံုရြာၿမိဳ႕၊ King and Queen ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

  ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ Grand Jade ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

 

Latest News: 

Pages

Subscribe to RSS - ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒ (Competition)