ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ

Myanmar Tradenet 2.0 ဖြင့် Online စနစ်အသုံးပြု၍ ပို့ကုန် သွင်းကုန် လိုင်စင် လျှောက်ထားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာရမည့်သတ်မှတ်ချက်များ အသိပေး ထုတ်ပြန်ခြင်း

Mon, 12/07/2020 - 04:35 -- dotadmin
Undefined

Myanmar Tradenet 2.0 ဖြင့် Online စနစ်အသုံးပြု၍ ပို့ကုန် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာရမည့်သတ်မှတ်ချက်များ အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များနှင့် နောက်တွဲယာဉ်များ သုံးဘီးမော်တော်ယာဉ်များ လျှောက်ထားရာတွင် လိုက်နာရမည့် အချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းလွှာဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်း

Wed, 11/04/2020 - 11:08 -- eiprdep
Undefined

လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များနှင့် နောက်တွဲယာဉ်များ သုံးဘီးမော်တော်ယာဉ်များ လျှောက်ထားရာတွင် လိုက်နာရမည့် အချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းလွှာဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်း

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်စတင်မည့် (၁-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှှစ၍ ကုန်သွယ် မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထားများ ပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း

Wed, 10/28/2020 - 10:58 -- eiprdep
Undefined

Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်အပါအဝင် Online စနစ်များအားလုံးတွင် ကောက်ခံလျက်ရှိသော ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများအား  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ ပူးတွဲပါသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း

ပိုကုန်သွင်းကုန်ှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလာ ( ၁၈ / ၂၀၂၀)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Myanmar Tradenet 2.0 စနစ် စတင်အသုံးပြုမည့်အခြေအနေအား အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း

Wed, 10/28/2020 - 10:51 -- eiprdep
Undefined

Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်အား အဆင့်လိုက်အသုံးပြုဆောင်ရွက်သွားမည့် အခြေအနေအား အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁၇/၂၀၂၀)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားလျှက်ရှိသည့် Tradenet Member များအား အသိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

Fri, 10/09/2020 - 10:42 -- dotadmin
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အွန်လိုင်းလိုင်စင်စနစ်ဖြင့် လိုင်စင် လျှောက်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ မလျှောက်ထားသည်ဖြစ်စေ Tradenet 2.0 စနစ်စတင်သည့် အချိန် တွင် ထပ်မံဖြည့်သွင်းထားသည့် အဆိုပါ Email, Password ဖြင့်သာ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည့် အတွက် အသုံးပြုနေသည့် Email၊ Password နှင့် အချက်အလက်များအား သတ်မှတ်ရက် မတိုင်မီ မှန်ကန်သေချာစွာ ဖြည့်သွင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် သတင်းလွှာ

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

10 Digit HS Line (၆၈၉)လိုင်းအား ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့မှစ၍ Fully Online Licensing စနစ်ဖြင့် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Thu, 10/08/2020 - 05:22 -- dotadmin
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ(၆/၂၀၂၀) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သော ကုန်စည်အမယ်များ အပြင် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများမှ နောက်ဆက်တွဲပါ 10 Digit HS Line (၆၈၉)လိုင်းအား ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့မှစ၍ Fully Online Licensing စနစ်ဖြင့် www.myanmartradenet.com.mm တွင် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာသည့် သတင်းလွှာ

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို့ကုန်သွင်းကုန်မှတ်ပုံတင်အသစ်လျှောက်ထားခြင်း/ပြင်ဆင်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အချက်အလက်များကိုemail ဖြင့်လက်ခံဆောင်ရွက်ပြီး၊ မှတ်ပုံတင်ကြေး/ပြင်ဆင်ကြေးများကိုKBZ Quick Pay ဖြင့်လက်ခံဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းရှင်မှဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်

Wed, 09/30/2020 - 11:30 -- ictuser
Undefined

၁။   ပသက(အသစ်)လျှောက်ထားခြင်းအတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များဖြင့် [email protected]သို့ ပေးပို့လျှောက်ထား ရမည်-

(က)   Phone/e-mail/Fax လိပ်စာပါဝင်သည့်ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာတစ်ဦးဦးမှ လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည့် Company Letter Head ပါလျှောက်လွှာ (ပသကအသစ်လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်)

          (ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်လျှောက်ထားပါက ကိုယ်စားလှယ်အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့် ဖုန်း နံပါတ်ပါထည့်ပေးရန်)

( ခ )   ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် နှင့် MyCO (Extract)

          ( ဂ )   Director List (Director List ပုံစံရယူရန်)

          (အမည်၊ ရာထူး၊ လိပ်စာ၊ Color Passport ဓါတ်ပုံနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးမှု ပါဝင်ရမည်)

          (ဃ)    Director များ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) Passport မိတ္တူ

                    (ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်လျှောက်ထားပါက ၎င်း၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူပါထည့်ပေးရန်)

          ( င )   အများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခွင့်လက်မှတ်

          ( စ )   လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်(နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီဖြစ်ပါကသီးခြားဖော်ပြပေးရန်)

          (ဆ)    လုပ်ငန်းခွင့်ပြုမိန့်များပူတွဲတင်ပြရန် -

                    (၁)     MIC ခွင့်ပြုမိန့်

                             (MIC ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သောကုမ္ပဏီများအတွက်)

                    (၂)      SEZ ခွင့်ပြုမိန့်

                             (သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သောကုမ္ပဏီများအတွက်)

                       (၃)   လက်လီလက်ကားရောင်းချခွင့်မှတ်ပုံတင် (လက်လီလက်ကားရောင်းချခွင့်မှတ်ပုံတင်ရရှိပြီးသောကုမ္ပဏီများအတွက်)

၂။ပသကပြင်ဆင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက်အောက်ပါအချက်အလက်များဖြင့်[email protected]သို့ပေးပို့လျှောက်ထားရမည်-

          (က)    Phone/e-mail/Faxလိပ်စာပါဝင်သည့် ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာတစ်ဦးဦးမှ လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည့်Company Letter Head ပါလျှောက်လွှာ (ပသကပြင်ဆင်လျှောက်လွှာပုံစံရ ယူရန်)

          (ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်လျှောက်ထားပါက ကိုယ်စားလှယ်အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်ပါထည့်ပေးရန်)

          ( ခ )   ပသကမိတ္တူ

          (ဂ)     ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် နှင့် MyCO (Extract)

          (ဃ)    အများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါကလုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခွင့်လက်မှတ်

          ( င )   လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်(လုပ်ငန်းခွင့်ပြုမိန့်များ)

                    (၁)     MIC ခွင့်ပြုမိန့်

                             ( MICခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သောကုမ္ပဏီများအတွက်)

                    (၂)      SEZ ခွင့်ပြုမိန့်

                             (သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သောကုမ္ပဏီများအတွက်)

                    (၃)     လက်လီလက်ကားရောင်းချခွင့်မှတ်ပုံတင်

                             (လက်လီလက်ကားရောင်းချခွင့်မှတ်ပုံတင်ရရှိပြီးသောကုမ္ပဏီများအတွက်)

          ( စ )   ဒါရိုက်တာအမည်ပြောင်းပြင်ဆင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက်

                    (၁)     Director List  (ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုသည့် Director List ပုံစံရယူရန်)

                   (အမည်၊ ရာထူး၊ လိပ်စာ၊ Color Passport ဓါတ်ပုံနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးမှု ပါဝင်ရမည်)

                    (၂)     ပြောင်းလဲမည့် Directorများ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ(သို့မဟုတ်)Passport မိတ္တူ

                    (၃)    Director တဦးဦး၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) Passport မိတ္တူ

                             (ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါကကိုယ်စားလှယ်မှတ်ပုံတင်မိတ္တူပါထည့်ပေးရန်)

၃။လျှောက်ထားသည်မှပသကအချက်အလက်ရရှိသည်အထိလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးအား e-mail ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးဌာနနှင့် Trader ကြားတွင် e-mailတစ်စောင် တည်းပေါ်တွင်သာ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည်။

ငွေပေးသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အောက်ပါနည်းလမ်းအသုံးပြု၍ရုံးသို့လာရောက်ရန်မလိုပဲငွေပေးသွင်းနိုင်ပါသည် -

          (က)   KBZ ဘဏ်ခွဲများတွင် (Cash, Cheque, Acc transfer) တို့ဖြင့်ပေးနိုင်ခြင်း

          (ခ)     KBZ Online Banking (Digital ဖြင့်ပေးချေခြင်း)

          (ဂ)     KBZ Pay App (Digital ဖြင့်ပေးချေခြင်း)

          (ဃ)   KBZ Pay Partner (Cash ဖြင့်ပေးချေခြင်း)

၄။      ပသကနှင့်ပတ်သက်သည့်ကျသင့်ငွေများအပြင်အောက်ပါ Transaction Charges များကို KBZ Bank မှရယူမည်ဖြစ်သည် -

          (က)   Same City Branch           -                  100 MMK              

          (ခ)     Different City Branch       -                  100 MMK + 500 MMK

          (ဂ)     Online Banking               -                  100 MMK     

          (ဃ)   KBZ Pay Customer App   -                  300 MMK

          (င)     KBZ Pay Agent Shop       -                  500 MMK

၅။ပေးသွင်းရာတွင် ဖြည့်သွင်းရမည့်အချက်အလက်များ မှန်ကန်အောင်ဖြည့်သွင်းရန်နှင့် အဓိက အားဖြင့် (ပသက Number နှင့် ပသက Application Form Number) များပေါ်တွင် တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေး မည်ဖြစ်သည့်အတွက် မှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်း Receipt အားလျှောက်ထားရာတွင်ပေးပို့ထားသည် e-mail တွင် ဆက်၍ ပေးပို့ရမည်။

၇။ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်း Receipt ပေးပို့ပြီး (T + 1) တွင်ပသကမှတ်ပုံတင် Certificate အား e-mail ဖြင့်ပြန်လည်ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ (၎င်း Certificate Hardcopy အားထုတ်ယူနိုင်သည့် အချိန်အား ထပ်မံအသိပေးအကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်သည်)

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

 

 

 

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အသစ် လျှောက်ထားခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား e-mail ဖြင့် လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ငွေပေးသွင်းမှုအား Quick pay ဖြင့် ပေးသွင်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း

Wed, 09/30/2020 - 10:49 -- dotadmin
Undefined

စီးပွာရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အသစ် ထုတ်ပေးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအား COVID-19 အရေးပေါ်ကာလအတွင်း လူချင်းထိတွေ့မှုလျှော့ချ၍ လုပ်ငန်းများအရှိန်အဟုန်မပျက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လျှောက်ထားခြင်း၊ ငွေပေးသွင်းခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အခက်အလက်များပေးပို့ချိတ်ဆက်ခြင်းအတွက် e-mail အသုံးပြု၍ လည်းကောင်း၊ Online မှ ငွေပေးချေခြင်းအတွက် Quick pay ဖြင့် လည်းကောင်း (၁-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစတင်၍ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာသည့် သတင်းလွှာ

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်များအား သက်တမ်း ယာယီတိုးမြှင့် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

Thu, 09/17/2020 - 10:39 -- dotadmin
Undefined

ယာယီသက်တမ်းတိုး ကုန်ဆုံးသည့်အချိန်တွင် ကုမ္ပဏီ များမှ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုး လာရောက်လျှောက်ထားပါက သတ်မှတ်သက်တမ်း(၅)နှစ်တွင် ယာယီတိုးပေးထားသည့် သက်တမ်းကာလအား ထည့်သွင်း တွက်ချက် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းတိုးကြေးအား သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း ကောက်ခံဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာသည့်သတင်းလွှာ

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

အာဆီယံဒေသတွင်း ထုတ်လုပ်တင်ပို့သူကိုယ်တိုင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည့်အစီအစဉ်အရ အတည်ပြုပို့ကုန်တင်ပို့သူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ် ထုတ်ပြန်ခြင်း

Thu, 09/10/2020 - 04:12 -- eiprdep
Undefined

အာဆီယံဒေသတွင်း ထုတ်လုပ်တင်ပို့သူကိုယ်တိုင် ပင်းရင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည့်အစီအစဉ်အရ အတည်ပြုပို့ကုန်တင်ပို့သူများမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ် (SOP) အား ထုတ်ပြန်ကြေညာသည့် သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁၁/၂၀၂၀)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Pages

Subscribe to RSS - ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ