ေနာက္ခံသမုိင္း

Mon, 12/17/2012 - 06:29 -- Anonymous (not verified)

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၏ ေနာက္ခံသမုိင္း

 

၁။   ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနအျဖစ္ မဖြဲ႔စည္းမီ  ၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္ မီက နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္ ၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္း ေကာ္ပို ေရးရွင္းမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏    ၂၈-၈-၁၉၉၆ ရက္စြဲ ပါ အမိန္႔ေၾကျငာစာျဖင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနကို အဆင့္ (၁) ဦးစီးဌာန အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၂။       ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၂၇/၁၉၉၉) မွ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနကို အရာထမ္း (၁၁၉) ေနရာ၊ အမႈထမ္း (၅၆၉) ေနရာ၊ စုစုေပါင္း (၆၈၈) ေနရာျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္-

          (က)    စီမံေရးႏွင့္ေငြစာရင္းဌာန

          ( ခ )   ညွိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးဌာန

          ( ဂ )   နယ္စပ္ပို႔/သြင္းကုန္ဌာန

          (ဃ)    နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးရံုး (၁၂) ရံုး

၃။       နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၁၉/၂၀၀၇) အရ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္ အရ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနကို အရာထမ္း (၁၂၅) ေနရာႏွင့္ အမႈထမ္း (၅၆၃) ေနရာ၊ စုစုေပါင္း (၆၈၈) ေနရာျဖင့္ ေအာက္ပါ ဌာနႀကီး (၇) ခု၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးရံုး (၁၃) ရံုး ၊ မႏၲေလး (၁၆) မိုင္ႏွင့္ Transit Trade ျဖင့္ ထပ္မံျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္ -

          (က)      စီမံေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဌာနခြဲ

          ( ခ )      စီမံကိန္းစာရင္းအင္းႏွင့္ မူ၀ါဒဌာနခြဲ

          ( ဂ )      ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္ ရွာေဖြျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ပို႕ကုန္/သြင္းကုန္ ေလ့လာေရးဌာနခြဲ

          (ဃ)      နယ္စပ္ပို႕ကုန္ဌာနခြဲ

          ( င )      နယ္စပ္သြင္းကုန္ဌာနခြဲ

          ( စ )      ေငြစာရင္းဌာနခြဲ

          (ဆ)      သုေတသနႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဌာနခြဲ

          ( ဇ )      နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးရံုး (၁၃) ရံုး

          ( စ် )     မႏၲေလး (၁၆) မိုင္ႏွင့္ Transit Trade

၄။       နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနကို လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ၁၇-၆-၂၀၁၂ ရက္ေန့တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၂၃/၂၀၁၂) မွ လက္ရွိအရာထမ္းရာထူး (၁၂၅) ေနရာ ၊ အမႈထမ္းရာထူး (၆၅) ေနရာ ၊ စုစုေပါင္းရာထူး (၇၇၉) ေနရာျဖင့္ ေအာက္ပါဌာနခြဲ (၇) ႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္-

          (က)      စီမံေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဌာနခြဲ

          ( ခ )      ေငြစာရင္းဌာနခြဲ

          ( ဂ )      စီမံကိန္းစာရင္းအင္းဌာနခြဲ

          (ဃ)      ကုန္သြယ္မႈမူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေလ့လာသံုးသပ္စိစစ္ေရးဌာနခြဲ

          ( င )      ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဌာနခြဲ

          ( စ )      ပို႕ကုန္ဌာနခြဲ

          (ဆ)      သြင္းကုန္ဌာနခြဲ

          ( ဇ )      နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း (၁၆) ခု

                      (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး/ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအပါအ၀င္)

 

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဦးစီးဌာန ျဖစ္ေပၚလာပံု

၅။       စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္အညီ စနစ္တက်ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ဥပေဒစည္းမ်ဉ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆဲြျပဌာန္း ႀကီးႀကပ္ျခင္း၊ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစေရး ႀကီးႀကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လက္ရိွက်င့္သံုးေနသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေခတ္ႏွင့္ အညီ ျပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ (၁၅-၃-၂၀၁၃) ရက္စြဲပါ အမိန္႔အမွတ္ (၂၄/၂၀၁၃) အရ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဦးစီးဌာနကို အရာထမ္းရာထူး (၂၆၆) ေနရာ ၊ အမႈထမ္းရာထူး (၂၀၃၄) ေနရာ ၊ စုစုေပါင္းရာထူး (၂၃၀၀) ေနရာျဖင့္ ဌာနၾကီး(၁၀) ခု ၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း (၁၆) ခု၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေဒသၾကီးရံုးခြဲ (၁၂ ) ခု တို႔ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္-

        (က)     စီမံေရးရာဌာနခြဲ

        ( ခ )    ေငြစာရင္းဌာနခြဲ

        ( ဂ )    ကုန္သြယ္မႈစာရင္းအင္းဌာနခြဲ

        (ဃ)     ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းဌာနခြဲ

        ( င )    သြင္းကုန္လုပ္ငန္းဌာနခြဲ

        ( စ )    ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈဌာနခြဲ

        (ဆ)     ေဒသတြင္းကုန္သြယ္မႈဌာနခြဲ

        ( ဇ )    ယွဥ္ၿပိဳင္မွုမူ၀ါဒဌာနခြဲ

        ( စ် )    စားသံုးသူေရးရာဌာနခြဲ

        (ည)     ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာညွိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးဌာနခြဲ

        ( ဋ )    နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း (၁၆) ခု

        (ဌ)      တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ရံုးခြဲမ်ား

 

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးနွင့္ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဦးစီးဌာန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

၆။       ယခင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနအား လက္ရိွ ကမၻာ့စီးပြားေရးအေျခအေန၊ ေဒသတြင္း ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဦးစီးဌာနအျဖစ္ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္ (၆) ခုႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္းရျခင္းျဖစ္ပါသည္ -

          (က)     ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒႏွင့္အညီ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္

           ( ခ )    ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈသာမက၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားပါ တိုးတက္လာေစရန္

          ( ဂ )    ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ့ေစရန္

          (ဃ)     ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအား ဖိစီးမႈမျဖစ္ေစရန္

           ( င )     အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈနယ္ပယ္တြင္ မိမိႏိုင္ငံမွ စားသံုးသူမ်ားအား အကာအကြယ္ ရရိွေစရန္

           ( စ )    ျပည္တြင္းမွတင္ပို႔မည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ကမၻာ့ေဈးကြက္တြင္ စံခိ်န္စံညႊန္းမီွပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေဈးေကာင္းရရိွေစရန္