သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအပေါ်တွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားပါသည်-

(က) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆောင်ရွက်သည့် ပြည်ပအဖွဲ့ အစည်းများ၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများက လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသည့် အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများ-

မှတ်ချက်။ (ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၁၃-၁၁-၉၀ ရက်စွဲပါအမိန့်စာအမှတ် ၁/၉၀)

(၁) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က သတ်မှတ်သည့်နိုင်ငံခြားမတည်ငွေရင်းအရလုပ်ငန်းတည်ဆောက်မှုကာလအတွင်း အမှန်တကယ်   အသုံးပြုရန်လိုအပ်၍ တင်သွင်းသည့် စက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်အရန်ပစ္စည်းများနှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊

(၂) လုပ်ငန်းတည်ဆောက်မှုပြီးစီး၍ ပြည်ပသို့ကုန်ချောထုတ်လုပ်ရောင်းချရန် အလို့ငှာ ပထမ(၃)နှစ်အတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ရန် တင်သွင်းသည့် ကုန်ကြမ်းများနှင့် ထုပ်ပိုး ပစ္စည်းများ။

(ခ) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏  ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်   မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် နိုင်ငံသားကုမ္ပဏီ များက လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသည့် အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများ-

မှတ်ချက်။ (စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၃၀-၁၀-၉၈ ရက်စွဲပါ အမိန့်စာ အမှတ် ၁၆/၉၈)

(၁) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က လုပ်ငန်းထူထောင် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ပြည်ပမှ  တင်သွင်းခွင့်ပြုထားသည့်တန်ဖိုးအရ   လုပ်ငန်းတည်ဆောက်မှုကာလ

အတွင်း အမှန်တကယ်အသုံးပြုရန်လိုအပ်၍ တင်သွင်းလာသော စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ အသုံးအဆောင်တန်ဆာပလာများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊

(၂) လုပ်ငန်းတည်ဆောက်မှုပြီးစီး၍ ကုန်ချောထုတ်လုပ်ရန် အလို့ငှာ ပထမ(၃)နှစ် အတွင်း ကုန်ချောထုတ်လုပ်ရန် တင်သွင်းသည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊

(ဂ) အများပြည်သူတို့၏ဆေးဝါးကုသမှုခံယူရာတွင် သက်သာချောင်ချိရေးနှင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတိုးတက်မြင့်မားမှုကိုအထောက်အကူပြုစေရန် အလို့ငှာနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများကဖြစ်စေ၊ပုဂ္ဂလိကပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များကဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့တင်သွင်းလာသည့် ဆေးဝါများနှင့်ယင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း (၃၆)မျိုးနှင့် (၃၁)မျိုး

(ဃ) လယ်ယာကဏ္ဍစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေရန်အတွက် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများကဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိက ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များကဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှ မြန်မာ ပြည်အတွင်းသို့ တင်သွင်းလာသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများ-

မှတ်ချက်။ (ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၁-၂-၉၃ ရက်စွဲပါအမိန့်စာအမှတ် ၂/၉၃)

(၁) ဓာတ်မြေသြဇာ။

(၂) လယ်ယာသုံးကိရိယာများ။

(၃) လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းများ။

(၄) ပိုးသတ်ဆေးများ။

(င) မြန်မာနိုင်ငံကို ဖြတ်သန်း၍ တစ်ဆင့်သယ်ယူလာသည့်ပစ္စည်းများ

မှတ်ချက်။ (ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၃၁-၅-၁၉၉၁ ရက်စွဲပါအမိန့်စာအမှတ် ၃/၉၁)

               သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း စကားပြောကြေးနန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တရားဝင်စာဖြင့်ဖြစ်စေ အကြောင်းကြားသော်လည်း သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ပေးသွင်းခြင်းမရှိပါက သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာကို မှတ်ပုံတင်စာဖြင့် လျှောက်ထားသူထံ ပြန်လည်ပေးပို့ပါမည်။

                တင်ပို့ခွင့်၊တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် ပစ္စည်းများအားလုံး ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှ တစ်လအတွင်းသာ ထုတ်ကုန်၊ သွင်းကုန်လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်လအတွင်း ထုတ်ယူခြင်းမပြုပါက လိုင်စင်လျှောက် ထားမှုများကို ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးများကို ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှ ၂၁ ရက်အတွင်း ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသတ်မှတ်ရက်ထက် ကျော်လွန်ပြီး သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းမှု များကို အောက်ဖော်ပြပါ ဒဏ်ကြေးများ ပေးဆောင်စေပြီးမှ သွင်းကုန်လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်-

(က) သတ်မှတ်ထားသည့်(၂၁)ရက်နေ့မှစ၍ - ကျသင့်သော သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေး၏

(၁၅)ရက်အတွင်း ပေးသွင်းခြင်း                  ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို  ဒဏ်ကြေးအဖြစ်ပေးဆောင်စေရန်

(ခ) သတ်မှတ်ထားသည့်(၂၁)ရက်နေ့မှစ၍ - ကျသင့်သော သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေး၏

(၃၀)ရက်အတွင်း ပေးသွင်းခြင်း                 ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဒဏ်ကြေးအဖြစ်ပေးဆောင်စေရန်

            သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်မရမီ ကြိုတင်သင်္ဘောတင်ခြင်းကို လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောက်ရှိပြီးမှ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။

(က) CMP

(ခ ) ဆေး

(ဂ ) ဆေးပစ္စည်း

(ဃ) ဓါတ်မြေသြဇာ

(င ) ပိုးသတ်ဆေး

(စ ) စက္ကူနှင့် စာရေးကိရိယာမျိုးစုံ

(ဆ) Plastic Articles

(ဇ ) Packing Materials

(ဈ ) တိရိစ္ဆာန်အစားအစာမျိုးစုံ

(ည) ပရဆေး

(ဋ ) ရုင်ရှင်နှင့် ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ

(ဌ ) အားကစားပစ္စည်းများ

(ဍ ) Plastic Resin

(ဎ ) နို့ဆီ/နို့စိမ်း

(ဏ) မီးရထားနှင့် မီးရထားအပိုပစ္စည်းများ

(တ) စက်ဘီးနှင့် စက်ဘီးအပိုပစ္စည်းများ

(ထ) လေယာဉ်အပိုပစ္စည်းများ

(ဒ ) ဆပ်ပြာကုန်ကြမ်းများ

(ဓ ) Bitumen

(န ) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းမော်တော်ယာဉ်ပါမစ်အထူးထုတ်ပေးမှု

(ပ ) စားအုန်းဆီ

Pages

Subscribe to သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်