သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

၁။      ကုန်သွယ်ရေးစခန်း(မူဆယ်၊ မြဝတီ၊ တာချီလိတ်) တို့တွင် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်/ယန္တရားများ လျှောက် ထားခွင့်ပြုပြီး လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်/ယန္တရား လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များမှာ

          (က)  ကုမ္ပဏီ Letter Head ပါလျှောက်လွှာ

          ( ခ )  Proforma Invoice (မူရင်း)

          ( ဂ )  Sale Contract (မူရင်း)                       

          (ဃ)  Invoice နှင့် Sale Contract အစစ်အမှန်များဖြစ်ကြောင်းနှင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာပါ ဖော်ပြချက် များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တန်ဖိုးများ မှန်ကန်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ

          ( င )  ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် ID ကဒ်

          ( စ )  ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

          (ဆ)  Recondition လျှောက်ထားပါက (10 Year Guarantee)

          ( ဇ )  ကုမ္ပဏီ သက်တမ်း (၁)နှစ် ပြည့်/မပြည့်

၂။       သာသနာရေးဆိုင်ရာယာဉ်များ သွင်းကုန်ပါမစ် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များမှာ

          (က)  သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားစာ

          ( ခ )  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးရုံး၏ အကြောင်းကြားစာ

          ( ဂ )  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သို့ လိပ်မူ၍ သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်လွှာ

          (ဃ)  Proforma Invoice

          ( င )  မော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားသည့် ဆရာတော်၏ သာသနာဝင်စိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း/မိတ္တူ)

          ( စ )  မော်တော်ယာဉ်လှူဒါန်းခြင်းကတိစာချုပ်

          (ဆ)  နှစ်ဦးသဘောတူနိုင်ငံခြားငွေဘဏ်စာရင်းအသုံးပြုမည့် ဝန်ခံကတိ

          ( ဇ )  နိုင်ငံခြားငွေ ဘဏ်စာအုပ် (မူရင်း/မိတ္တူ)

          ( ဈ)  ကိုယ်တိုင်လာရောက် မလျှောက်ထားနိုင်ပါက ပါမစ်လာရောက် လျှောက်ထားသူ အတွက် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ၊ မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)

          (ည)  စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံပါက လာရောက်လျှောက်ထားသူသည် ကုန်သွယ်မှု မူဝါဒ ဌာနခွဲသို့ သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် Code No တောင်းခံရန်နှင့် Public Access Center တွင် သတ်မှတ် ပေးသည့် Code No အတိုင်း Online လျှောက်ထားရန်။

          ( ဋ )  Online ဝင်ပြီးပါက သွင်းကုန်ဌာနခွဲတွင် Sectionတာဝန်ခံထံသို့ ပါမစ် လျှောက်ထားရန်။        

၃။      လူနာတင်ယာဉ်များ သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များမှာ

          (က)  ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားစာ

          ( ခ )  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ အကြောင်းကြားစာ

          ( ဂ )  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သို့ လိပ်မူ၍ သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်လွှာ

          (ဃ)  Proforma Invoice

          ( င )  မော်တော်ယာဉ်လှူဒါန်းခြင်းကတိစာချုပ်

          ( စ )  နှစ်ဦးသဘောတူနိုင်ငံခြားငွေဘဏ်စာရင်းအသုံးပြုမည့် ဝန်ခံကတိ

          (ဆ)  နိုင်ငံခြားငွေဘဏ်စာအုပ် (မူရင်း/မိတ္တူ)

          ( ဇ )  ကိုယ်တိုင်လာရောက်မလျှောက်ထားနိုင်ပါက ပါမစ်လာရောက်လျှောက်ထားသူ

                  အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ၊ မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)

          ( ဈ)  စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံပါက လာရောက်လျှောက်ထားသူသည် ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဌာနခွဲသို့ သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် Code No တောင်းခံရန်နှင့် Public Access Center တွင် သတ်မှတ် ပေးသည့် Code No အတိုင်း Online လျှောက်ထားရန်။

          (ည)  Online ဝင်ပြီးပါက သွင်းကုန်ဌာနခွဲတွင် Section တာဝန်ခံထံသို့ ပါမစ် လျှောက်ထားရန်။

၄။      နိဗ္ဗာန်ယာဉ်များ သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

          (က)  ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့၊ ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့အစည်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ခရိုင်/ မြို့နယ်မှ ထုတ်ပေးသော မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ဖြင့်​​ လျှောက်ထားမှုအား လက်မခံပါ။)

          ( ခ )  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ အကြောင်းကြားစာ

          ( ဂ )  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သို့ လိပ်မူ၍ သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်လွှာ၏ အကြောင်းကြားစာ

          (ဃ)  Proforma Invoice

          ( င )  မော်တော်ယာဉ်လှူဒါန်းခြင်းကတိစာချုပ်

          ( စ )  နှစ်ဦးသဘောတူနိုင်ငံခြားငွေ ဘဏ်စာရင်းအသုံးပြုမည့် ဝန်ခံကတိ

          (ဆ)  နိုင်ငံခြားငွေဘဏ်စာအုပ် (မူရင်း/မိတ္တူ)

          ( ဇ )  ကိုယ်တိုင်လာရောက်မလျှောက်ထားနိုင်ပါက ပါမစ်လာရောက်လျှောက်ထားသူအတွက် ကိုယ်စား လှယ်လွှဲစာ၊ မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)

          ( ဈ ) စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံပါက လာရောက်လျှောက်ထားသူသည် ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဌာနခွဲသို့ သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် Code No တောင်းခံရန်နှင့် Public Access Center တွင် သတ်မှတ်ပေး သည့် Code No အတိုင်း Online လျှောက်ထားရန်။

          (ည)  Online ဝင်ပြီးပါက သွင်းကုန်ဌာနခွဲတွင် Section တာဝန်ခံထံသို့ ပါမစ်လျှောက်ထားရန်။       

၅။           လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအစီအစဉ်အရ ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် ပါမစ်လျှောက်ထား ရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များမှာ

             (က)     မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပြုပါရန်ကာယကံရှင်၏ လျှောက်လွှာ ၊

             ( ခ )    လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ ၊                                          

             ( ဂ )    ယာဉ်လျှောက်ထားသူ၏အိမ်ထောင်စုဝင်လူဦးရေစာရင်း(သန်းခေါင်စာရင်း) မူရင်း၊

             (ဃ)     ဘဏ်စာအုပ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ ၊

             ( င )    လျှောက်ထားသူမှ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း ခွင့်ပြုပါမစ်ထုတ်ပေးခဲ့သည့် စာရင်းတွင်မပါ ဝင်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ၊

             ( စ )    Proforma Invoice မူရင်း၊

             (ဆ)     Proforma Invoice မူရင်းတွင် Reconditioned လျှောက်ထားပါက Reconditioned  အချက် (၆) ချက်နှင့်အညီ  တင်သွင်းလျှောက်ထားကြောင်းဝန်ခံကတိ ၊

             ( ဇ )    ပါမစ်လျှောက်ထားမှုအား ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားရမည်။ (ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် လျှောက်ထားခြင်းအား ခွင့်မပြုပါ )

၁။         ပြည်ပမှ ကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်းခွင့် (Import Right) သတ်မှတ်ထားရှိသော ဝင်ငွေ (၉) မျိုးအား ပယ်ဖျက်၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၂၄)ရက် ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၆/၂၀၁၂)အရ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များရှိ မည်သည့် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းများမှလက်ကျန်များကိုမဆို သွင်းကုန်တင်သွင်းခွင့် အပါအဝင် လွတ်လပ်စွာသုံးစွဲခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

၂။         ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါက ငွေလွှဲစာတမ်း (Normal L/C (or) TT)ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါသည်။ ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် သွင်းကုန်တင်သွင်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်များမှတစ်ဆင့် ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကို ပေးချေရာ၌ အောက်ဖော်ပြပါ ငွေကြးအမျိုးအစားများဖြင့် ပေးချေဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည် -

            ( က )  အမေရိကန်ဒေါ်လာ

            ( ခ )  ယူရို

            ( ဂ )  စင်္ကာပူဒေါ်လာ

            ( ဃ )  ဂျပန်ယန်း

            ( င )  တရုတ်ယွမ်

၃။         နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါက တရုတ် ၊ ထိုင်း ၊ အိန္ဒိယနယ်စပ်တို့တွင် နှစ်နိုင်ငံဒေသသုံးငွေကြေးဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းခွင့်ပြုပါသည်။

(က) FOB (Free On Board)

( ခ ) CFR (Cost and Freight)

( ဂ ) CIF (Cost Insurance and Freight)

(ဃ) CIP (Carriage and Insurance Paid To)

( င ) EXW (Ex Works)

၅။         ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မပြုသော ကုန်ပစ္စည်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလ(၄) ရက် အမိန့်အမှတ် (၈/၂၀၁၃) အရ ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့် မပြုသော ကုန်ပစ္စည်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည် -

           ( က )  ဘီယာ

            ( ခ )  စီးကရက်

            ( ဂ )  တည်ဆဲဥပဒေအရ ကန့်သတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများ

 

၆။         ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ် နေပြည်တော်နှင့် ပို့ကုန် သွင်းကုန်ရုံး(ရန်ကုန်)တို့တွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ကို အောက်ဖော်ပြပါ  အဖွဲ့အစည်းများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

            ( က )  မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေနှင့် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အထူးကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေတို့အရ မှတ်ပုံတင်ထားသော အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီများ -

                      (၁)     လီမိတက်ကုမ္ပဏီများ (နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီအပါအဝင်)

                      ( ၂ )    ဖက်စပ်ကော်ပိုရေးရှင်း / ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

            ( ခ )  သမဝါယမအသင်းဥပဒေအရ တည်ထောင်ထားသော သမဝါယမအသင်းလီမိတက်များ

            ( ဂ )  ထုတ်ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားရာတွင် ပါရှိရမည့် စာရွက်၊ စာတမ်းများ

                      (၁)     ကုမ္ပဏီ၏ Phone ၊ Fax ၊ Email တို့ပါရှိသည့် Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ။

                      (၂)      ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်းကြားမှုဦးစီးဌာနမှ Online စနစ်ဖြင့် ထုတ်ပေးသော ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (အများပိုင်ကုမ္ပဏီများအတွက် လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်ခွင့်လက်မှတ်အပါအဝင်) နှင့် ကုမ္ပဏီမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်တို့အား Print Out ထုတ်ထားသည့် မိတ္တူအထောက်အထားများ။

                      (၃)     ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်၊ ရာထူး၊ လိပ်စာ၊ ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံနှင့် လက်မှတ် နမူနာတို့ ပါဝင်သော ဓာတ်ပုံဇယား ။

                      (၄)     MIC ခွင့်ပြုမိန့်(MIC ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်လျှောက်ထားသောကုမ္ပဏီများသာ)

                      (၅)     လျှောက်ထားသူ MD/Director ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် / PASSPORT မိတ္တူ။

                      ( ၆)    အခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှ လွှဲပို့သည့် Capital Brought In, Bank အထောက်အထား (ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအတွက်သာ) (မူရင်း၊ မိတ္တူ)။                                                                                               

Pages

Subscribe to သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်