ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲ၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲတွင် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်း အမယ်(၂၁)မျိုး စာရင်း

Wed, 04/24/2013 - 10:28 -- admin

(က) CMP

(ခ ) ဆေး

(ဂ ) ဆေးပစ္စည်း

(ဃ) ဓါတ်မြေသြဇာ

(င ) ပိုးသတ်ဆေး

(စ ) စက္ကူနှင့် စာရေးကိရိယာမျိုးစုံ

(ဆ) Plastic Articles

(ဇ ) Packing Materials

(ဈ ) တိရိစ္ဆာန်အစားအစာမျိုးစုံ

(ည) ပရဆေး

(ဋ ) ရုင်ရှင်နှင့် ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ

(ဌ ) အားကစားပစ္စည်းများ

(ဍ ) Plastic Resin

(ဎ ) နို့ဆီ/နို့စိမ်း

(ဏ) မီးရထားနှင့် မီးရထားအပိုပစ္စည်းများ

(တ) စက်ဘီးနှင့် စက်ဘီးအပိုပစ္စည်းများ

(ထ) လေယာဉ်အပိုပစ္စည်းများ

(ဒ ) ဆပ်ပြာကုန်ကြမ်းများ

(ဓ ) Bitumen

(န ) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းမော်တော်ယာဉ်ပါမစ်အထူးထုတ်ပေးမှု

(ပ ) စားအုန်းဆီ