ကြိုတင်သင်္ဘောတင်ခြင်း

Wed, 04/24/2013 - 10:38 -- admin

            သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်မရမီ ကြိုတင်သင်္ဘောတင်ခြင်းကို လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောက်ရှိပြီးမှ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။