ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မပြုသော ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်

Tue, 02/05/2013 - 05:18 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈/၂၀၁၃ ဖြင့် အရက်၊ ဘီယာ ၊ စီးကရက် နှင့် တည်ဆဲဥပဒေ အရ ကန့်သတ်ထားသော ပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မပြုသော ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ