ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သော ကုန်ပစ္စည်းအချို့ကို နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများအား တင်ပို့ခွင့်ပြုခြင်း

Tue, 06/11/2019 - 06:22 -- eiprdep

နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများကို  ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်း (၇) မျိုးအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အညီ ထုပ်လုပ်သူများထံမှ တစ်ဆင့်ဝယ်ယူ၍ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ