အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ( ၂၈ / ၂၀၁၉ )

Fri, 06/21/2019 - 06:45 -- ictuser

၂၀၁၉ခုနှစ်ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးစက်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများအားအရောင်းပြခန်း(Show Room)များတွင်ရောင်းချရန်ရာတွင်
လိုက်နာရမည့်စည်ကမ်းချက်များအမိန့်ကြော်ငြာစာ