About DOT

Mon, 08/29/2011 - 12:45 -- Anonymous (not verified)

ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန  

           ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ၾကြယ္ဝေသာ သဘာဝသယံဇာတရရွိမႈႏွင့္ အခ်ိဳးညီညီ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ သိသိသာသာရရွိေစရန္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ စီးပြားေရး မူဝါဒေျပာင္းလဲမႈကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္ေနရာတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ အစားထိုးဝင္ေရာက္လာျပီး စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနည္းလမ္း အေျမာက္အျမားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ သည္။

             ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးေနစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္အတြက္ စီးပြားေရးမူဝါဒ အျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံ၍ အျခားစီးပြားေရးက႑မ်ားကိုလည္း ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ပီျပင္စြာျဖစ္ေပၚ လာေရး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အတတ္ပညာႏွင့္ အရင္းအႏွီးမ်ားဖိတ္ေခၚ၍ စီးပြား ေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရး တစ္ရပ္လံုးကို ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းအားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႕၏ လက္ဝယ္တြင္ရွိေရးဟူေသာ စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္(၄)ရပ္ကို ခ်မွတ္အေကာင္ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဌာနသည္ အဓိကဝန္ၾကီးဌာနသည္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဝိုင္းဝန္း ကူညီေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

     ႏိုင္ငံေတာ္ကခ်မွသည့္ စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ “စီးပြားကူးသန္းေရွ႕သို့လွမ္း” (Advance Forward Through Commerce) ဟူသည့္ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပံုအေျခအေန