ဥပဒေပြုခြင်း

Law ten items

  • The Burma Merchandise Mark Act
  • The Sale of Goods Act
  • The Agricultural Produce Market Act
  • The Control of Imports and Exports (Temporary) Act
  • The Essential Supplies and Services Act
  • The Weights and Measures of Capacity Act
  • The Measuring Basket Standardization Act
  • The Measures of Length Act
  • ၁၉၆၂ ခုနှစ် ကောက်ပဲသီးနှံလယ်ယာခြံထွက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ရေးဥပဒေ
  • နိုင်ငံတော်ကောက်ပဲသီးနှံရောင်းဝယ်ရေးအဖွဲ့အက်ဥပဒေ
Subscribe to ဥပဒေပြုခြင်း