အရောင်းအဝယ်စာချု့ပ်များတွင် ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပါရှိရမည့်အချက်များ

Wed, 12/05/2012 - 09:56 -- Anonymous (not verified)

အရောင်းအဝယ်စာချု့ပ်များတွင် ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပါရှိရမည့်အချက်များ

(က) ကုန်ရောင်းသူ။ (ကုမ္ပဏီအမည် လိပ်စာအပြည့်အစုံ)

(ခ) ကုန်ဝယ်သူ။ (ကုမ္ပဏီအမည် လိပ်စာအပြည့်အစုံ)

(ဂ) ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်။

(ဃ) ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်၊ အတန်းအစား၊ အရည်အသွေး၊ စံချိန်စံညွှန်း။

(င) အရေအတွက်။

(စ) ဈေးနှုန်း။ (Incoterm ဖော်ပြရန်)

(ဆ) တန်ဖိုး။ (Incoterm ဖော်ပြရန်)

(ဇ) ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မည့်ကာလ။

(ဈ) ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မည့်နေရာ။

(ည) ကုန်ချဆိပ်ကမ်း။

(ဋ) ထုတ်ပိုးပုံ။

(ဌ) သင်္ဘောတင်အမှတ်အသား။

(ဍ) ငွေပေးချေပုံစနစ်။

(ဎ) ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်း။

(ဏ) ကုန်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်း။

(တ) မလွန်ဆန်နိုင်သည့်အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ဆုံးရှုံးမှု။

(ထ) အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း။

(ဒ) အထွေထွေ။