ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၁-၁၀-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၁-၁၀-၂၀၁၅ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက် (တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၁၇၈၇.၅၈၇ ၉၁၁.၇၃၂ ၂၆၉၉.၃၁၉ ၁၉၆၉.၀၂၈ ၈၇၈.၁၀၀ ၂၈၄၇.၁၂၈ -၁၈၁.၄၄၁ ၃၃.၆၃၂ -၁၄၇.၈၀၉
လွယ်ဂျယ် ၇၄.၁၅၉ ၉.၇၉၂ ၈၃.၉၅၁ ၃၂.၃၁၂ ၆.၇၂၂ ၃၉.၀၃၄ ၄၁.၈၄၇ ၃.၀၇၀ ၄၄.၉၁၇
ချင်းရွှေဟော် ၂၉၃.၈၆၅ ၃၇.၄၀၂ ၃၃၁.၂၆၇ ၁၆၀.၅၉၇ ၃၂.၄၉၀ ၁၉၃.၀၈၇ ၁၃၃.၂၆၈ ၄.၉၁၂ ၁၃၈.၁၈၀
ကန်ပိုက်တီး ၂၄.၈၀၉ ၂၃.၅၄၂ ၄၈.၃၅၁ ၅.၈၅၉ ၂၀.၈၆၇ ၂၆.၇၂၆ ၁၈.၉၅၀ ၂.၆၇၅ ၂၁.၆၂၅
ကျိုင်းတုံ ၁.၃၉၁ ၁.၉၂၇ ၃.၃၁၈ ၃.၆၆၂ ၄.၇၂၅ ၈.၃၈၇ -၂.၂၇၁ -၂.၇၉၈ -၅.၀၆၉
တာချီလိတ် ၈.၁၁၆ ၃၂.၅၆၅ ၄၀.၆၈၁ ၇.၁၂၂ ၃၁.၇၁၉ ၃၈.၈၄၁ ဝ.၉၉၄ ဝ.၈၄၆ ၁.၈၄၀
မြဝတီ ၃၁.၂၃၀ ၄၅၄.၂၅၈ ၄၈၅.၄၈၈ ၁၇.၃၇၂ ၃၃၈.၆၄၉ ၃၅၆.၀၂၁ ၁၃.၈၅၈ ၁၁၅.၆၀၉ ၁၂၉.၄၆၇
ကော့သောင်း ၂၃.၂၃၇ ၂၉.၇၆၃ ၅၃.၀၀၀ ၁၈.၀၁၆ ၃၇.၅၄၈ ၅၅.၅၆၄ ၅.၂၂၁ -၇.၇၈၅ -၂.၅၆၄
မြိတ် ၈၁.၇၂၁ ၂၀.၃၅၈ ၁၀၂.၀၇၉ ၈၁.၄၅၂ ၁၅.၉၃၆ ၉၇.၃၈၈ ဝ.၂၆၉ ၄.၄၂၂ ၄.၆၉၁
၁၀ နဘုလယ်/
ထီးခီး
၈.၉၇၅ ဝ.၂၈၂ ၉.၂၅၇ ဝ.၂၂၅ ၈.၇၅၃ ၈.၉၇၈ ၈.၇၅၀ -၈.၄၇၁ ဝ.၂၇၉
၁၁ မောတောင် ဝ.၉၈၀ ဝ.၂၈၂ ၁.၂၆၂ ဝ.၁၅၈ ဝ.၅၂၆ ဝ.၆၈၄ ဝ.၈၂၂ -ဝ.၂၄၄ ဝ.၅၇၈
၁၂ စစ်တွေ ၁.၉၉၄ ဝ.၁၇၂ ၂.၁၆၆ ၂.၉၇၁ ဝ.၀၀၉ ၂.၉၈၀ -ဝ.၉၇၇ ဝ.၁၆၃ -ဝ.၈၁၄
၁၃ မောင်တော ၃.၀၇၂ ဝ.၀၂၇ ၃.၀၉၉ ၂.၅၈၁ ဝ.၀၅၂ ၂.၆၃၃ ဝ.၄၉၁ -ဝ.၀၂၅ ဝ.၄၆၆
၁၄ တမူး ၂၉.၆၉၈ ၈.၉၉၂ ၃၈.၆၉၀ ၁၃.၉၁၁ ၅.၅၅၅ ၁၉.၄၆၆ ၁၅.၇၈၇ ၃.၄၃၇ ၁၉.၂၂၄
၁၅ ရိဒ် ၁၁.၈၉၄ ၅.၅၅၀ ၁၇.၄၄၄ ၈.၇၂၁ ၂.၆၈၉ ၁၁.၄၁၀ ၃.၁၇၃ ၂.၈၆၁ ၆.၀၃၄
  စုစုပေါင်း ၂၃၈၂.၇၂၈ ၁၅၃၆.၆၄၄ ၃၉၁၉.၃၇၂ ၂၃၂၃.၉၈၇ ၁၃၈၄.၃၄၀ ၃၇၀၈.၃၂၇ ၅၈.၇၄၁ ၁၅၂.၃၀၄ ၂၁၁.၀၄၅

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages