ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ (၂၀- ၅ -၂၀၁၆) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း
တန်ဖိုး - ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၀-၅-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၀-၅-၂၀၁၅ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

ပို့ကုန် သွင်းကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

ပို့ကုန် သွင်းကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

မူဆယ် ၃၃၈.၄၈၇ ၁၂၆.၂၉၁ ၄၆၄.၇၇၈ ၃၅၁.၈၅၆ ၁၈၁.၀၅၁ ၅၃၂.၉၀၇ -၁၃.၃၆၉ -၅၄.၇၆၀ -၆၈.၁၂၉
လွယ်ဂျယ် ၁၃.၈၆၃ ၂.၃၁၁ ၁၆.၁၇၄ ၈.၀၉၈ ၁.၈၀၉ ၉.၉၀၇ ၅.၇၆၅ ဝ.၅၀၂ ၆.၂၆၇
ချင်းရွှေဟော် ၅၁.၀၄၂ ၆.၅၁၇ ၅၇.၅၅၉ ၂၅.၇၁၉ ၇.၈၈၀ ၃၃.၅၉၉ ၂၅.၃၂၃ -၁.၃၆၃ ၂၃.၉၆၀
ကန်ပိုက်တီး ၁၁.၁၀၄ ၆.၇၇၈ ၁၇.၈၈၂ ၁.၀၈၆ ၆.၈၃၄ ၇.၉၂၀ ၁၀.၀၁၈ -ဝ.၀၅၆ ၉.၉၆၂
ကျိုင်းတုံ ဝ.၄၂၃ ဝ.၃၇၆ ဝ.၇၉၉ ၁.၀၇၅ ၁.၀၇၇ ၂.၁၅၂ -ဝ.၆၅၂ -ဝ.၇၀၁ -၁.၃၅၃
တာချီလိတ် ဝ.၉၁၂ ၈.၁၃၈ ၉.၀၅၀ ဝ.၄၆၅ ၇.၁၆၆ ၇.၆၃၁ ဝ.၄၄၇ ဝ.၉၇၂ ၁.၄၁၉
မြဝတီ ၅.၂၁၀ ၅၈.၉၁၇ ၆၄.၁၂၇ ၂.၃၉၂ ၆၄.၇၈၁ ၆၇.၁၇၃ ၂.၈၁၈ -၅.၈၆၄ -၃.၀၄၆
ကော့သောင်း ၇.၃၂၂ ၆.၈၅၉ ၁၄.၁၈၁ ၅.၄၄၅ ၇.၅၁၄ ၁၂.၉၅၉ ၁.၈၇၇ -ဝ.၆၅၅ ၁.၂၂၂
မြိတ် ၁၄.၀၄၈ ၄.၁၈၇ ၁၈.၂၃၅ ၁၅.၃၁၅ ၃.၁၉၅ ၁၈.၅၁၀ -၁.၂၆၇ ဝ.၉၉၂ -ဝ.၂၇၅
၁၀ နဘုလယ်/
ထီးခီး
၂.၁၆၃ ဝ.၀၂၀ ၂.၁၈၃ ဝ.၀၄၆ ၁.၂၇၃ ၁.၃၁၉ ၂.၁၁၇ -၁.၂၅၃ ဝ.၈၆၄
၁၁ မောတောင် ဝ.၁၉၇ ဝ.၀၃၉ ဝ.၂၃၆ ဝ.၀၀၇ ဝ.၀၂၂ ဝ.၀၂၉ ဝ.၁၉၀ ဝ.၀၁၇ ဝ.၂၀၇
၁၂ စစ်တွေ ဝ.၂၄၅ ဝ.၁၆၆ ဝ.၄၁၁ ဝ.၆၅၂   ဝ.၆၅၂ -ဝ.၄၀၇ ဝ.၁၆၆ -ဝ.၂၄၁
၁၃ မောင်တော ဝ.၅၇၄ ဝ.၀၁၁ ဝ.၅၈၅ ဝ.၄၆၀ ဝ.၀၀၃ ဝ.၄၆၃ ဝ.၁၁၄ ဝ.၀၀၈ ဝ.၁၂၂
၁၄ တမူး ၄.၆၉၈ ၄.၁၃၀ ၈.၈၂၈ ၄.၅၄၅ ၁.၄၄၅ ၅.၉၉၀ ဝ.၁၅၃ ၂.၆၈၅ ၂.၈၃၈
၁၅ ရိဒ် ၂.၁၆၈ ၁.၀၁၄ ၃.၁၈၂ ၁.၂၅၆ ဝ.၆၆၅ ၁.၉၂၁ ဝ.၉၁၂ ဝ.၃၄၉ ၁.၂၆၁
  စုစုပေါင်း ၄၅၂.၄၅၆ ၂၂၅.၇၅၄ ၆၇၈.၂၁၀ ၄၁၈.၄၁၇ ၂၈၄.၇၁၅ ၇၀၃.၁၃၂ ၃၄.၀၃၉ -၅၈.၉၆၁ -၂၄.၉၂၂

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages