ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနစခန္းမ်ားအလိုက္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ (၁-၄-၂၀၁၅) မွ (၁၅-၁-၂၀၁၆) ထိ ယခင္ႏွစ္အလားတူကာလႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္စာရင္း
တန္ဖိုး - ေဒၚလာသန္းေပါင္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၅ မွ ၁၅-၁-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၄ မွ  ၁၅-၁-၂၀၁၅ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္(တိုး/ေလ်ာ့)
ပုိ႔ကုန္ သြင္းကုန္

ကုန္သြယ္မႈ

ပမာဏ

ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္

ကုန္သြယ္မႈ

ပမာဏ

ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္

ကုန္သြယ္မႈ

ပမာဏ

မူဆယ္ ၂၈၇၇.၄၈၃ ၁၂၆၆.၀၁၁ ၄၁၄၃.၄၉၄ ၂၇၄၇.၃၃၁ ၁၂၁၄.၄၅၄ ၃၉၆၁.၇၈၅ ၁၃၀.၁၅၂ ၅၁.၅၅၇ ၁၈၁.၇၀၉
လြယ္ဂ်ယ္ ၄၈.၃၈၈ ၉.၅၉၀ ၅၇.၉၇၈ ၄၆.၄၁၇ ၅.၈၂၆ ၅၂.၂၄၃ ၁.၉၇၁ ၃.၇၆၄ ၅.၇၃၅
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၂၃၁.၃၀၇ ၄၄.၃၁၇ ၂၇၅.၆၂၄ ၂၈၇.၈၄၉ ၅၅.၀၅၉ ၃၄၂.၉၀၈ -၅၆.၅၄၂ -၁၀.၇၄၂ -၆၇.၂၈၄
ကံပိုက္တီး ၁၇.၀၁၃ ၅၆.၄၈၀ ၇၃.၄၉၃ ၅.၇၅၇ ၃၂.၇၆၉ ၃၈.၅၂၆ ၁၁.၂၅၆ ၂၃.၇၁၁ ၃၄.၉၆၇
က်ိဳင္းတုံ ၅.၄၀၁ ၆.၄၀၁ ၁၁.၈၀၂ ၆.၀၀၆ ၃.၅၅၉ ၉.၅၆၅ -၀.၆၀၅ ၂.၈၄၂ ၂.၂၃၇
တာခ်ီလိတ္ ၈.၆၄၀ ၆၄.၄၃၀ ၇၃.၀၇၀ ၈.၀၃၈ ၇၉.၄၃၇ ၈၇.၄၇၅ ၀.၆၀၂ -၁၅.၀၀၇ -၁၄.၄၀၅
ျမဝတီ ၃၀.၆၁၈ ၅၀၃.၉၀၃ ၅၃၄.၅၂၁ ၂၂.၄၁၆ ၂၇၈.၆၅၅ ၃၀၁.၀၇၁ ၈.၂၀၂ ၂၂၅.၂၄၈ ၂၃၃.၄၅၀
ေကာ့ေသာင္း ၃၁.၃၄၁ ၆၃.၀၁၄ ၉၄.၃၅၅ ၂၆.၄၈၇ ၅၈.၈၇၉ ၈၅.၃၆၆ ၄.၈၅၄ ၄.၁၃၅ ၈.၉၈၉
ၿမိတ္ ၁၀၉.၄၇၄ ၂၂.၈၉၁ ၁၃၂.၃၆၅ ၈၁.၁၈၅ ၂၉.၈၀၇ ၁၁၀.၉၉၂ ၂၈.၂၈၉ -၆.၉၁၆ ၂၁.၃၇၃
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၀.၆၀၉ ၁၁.၀၂၀ ၁၁.၆၂၉ ၀.၁၇၈ ၁.၇၃၁ ၁.၉၀၉ ၀.၄၃၁ ၉.၂၈၉ ၉.၇၂၀
၁၁ ေမာေတာင္ ၀.၃၁၆ ၂.၀၃၃ ၂.၃၄၉ ၀.၀၇၁ ၀.၃၅၅ ၀.၄၂၆ ၀.၂၄၅ ၁.၆၇၈ ၁.၉၂၃
၁၂ စစ္ေတြ ၄.၂၉၈ ၀.၇၆၈ ၅.၀၆၆ ၅.၁၄၈ ၀.၀၇၆ ၅.၂၂၄ -၀.၈၅၀ ၀.၆၉၂ -၀.၁၅၈
၁၃ ​ေမာင္ေတာ ၃.၉၅၉ ၀.၀၄၉ ၄.၀၀၈ ၅.၈၀၆ ၀.၀၇၁ ၅.၈၇၇ -၁.၈၄၇ -၀.၀၂၂ -၁.၈၆၉
၁၄ တမူး ၂၅.၂၄၄ ၈.၃၆၉ ၃၃.၆၁၃ ၂၅.၅၂၅ ၉.၀၂၆ ၃၄.၅၅၁ -၀.၂၈၁ -၀.၆၅၇ -၀.၉၃၈
၁၅ ရိဒ္ ၁၄.၃၉၃ ၃.၈၆၇ ၁၈.၂၆၀ ၇.၆၁၇ ၃.၈၄၇ ၁၁.၄၆၄ ၆.၇၇၆ ၀.၀၂၀ ၆.၇၉၆
  စုစုေပါင္း ၃၄၀၈.၄၈၄ ၂၀၆၃.၁၄၃ ၅၄၇၁.၆၂၇ ၃၂၇၅.၈၃၁ ၁၇၇၃.၅၅၁ ၅၀၄၉.၃၈၂ ၁၃၂.၆၅၃ ၂၈၉.၅၉၂ ၄၂၂.၂၄၅

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း 

 

Pages