သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

              မြန်မာနိုင်ငံ၏ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာအခြေခံမူသည် နိုင်ငံတော်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နံှ မှုကုန်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ အခြား အရေးကြီးကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာ ရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ၊ ပြည်ပပို့ကုန်တိုးမြှင့်တင်ပို့ရေး အထောက် အကူပြုကုန်ပစ္စည်းများကို ဦးစားပေး တင်သွင်းရန်နှင့် ပြည်ပသွင်းကုန် အစားထိုး ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း များကို အားပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။

(က) Normal LC (or) TT စနစ်

( ခ ) CMP စနစ်

( ဂ ) Transit Trade စနစ်

(ဃ) FOC Permit (ကုန်သွယ်မှုသဘောမသက်ရောက်ဘဲ ကုန်ဖိုးငွေပေးချေခြင်းမရှိသည့် ကိစ္စ ရပ်များ) ဥပမာ- နမူနာပေးခြင်း၊ လှူဒါန်းခြင်း

( င ) Draw Back စနစ် (MIC ၏ သဘောတူခွင့်ပြုပြီးသော ကိစ္စရပ်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ယာယီအသုံးပြုပြီး မူလနိုင်ငံသို့ပြန်လည်

        ယူဆောင်သွားရမည့် ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်သာ)

( စ ) Loan In Kind စနစ် (MIC ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် လိုပါသည်။)

(ဆ) Capital In Kind စနစ် (MIC ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် လိုပါသည်။)

( ဇ ) Deferred Payment စနစ် (အစိုးရဌာနများ)

( ဈ ) Open General Licence (OGL) စနစ် (အထွေထွေတင်သွင်းခွင့်အမိန့်)

     စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၄) ရက် အမိန့်အမှတ်၊ ၉/၂၀၁၃ အရ အောက်ပါကုန်ပစ္စည်းများ ကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုသော ပစ္စည်းများ အဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်-

      (က) Chewing Gum

      ( ခ ) Cake

      ( ဂ ) Wafer

      (ဃ) Chocolate

                 ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါက ငွေလွှဲစာတမ်း (Normal L/C (or) TT) ဖြင့်သာဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါသည်။ ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် သွင်းကုန် တင်သွင်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များမှတစ်ဆင့် ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကို ပေးချေရာ၌ အောက်ဖော်ပြပါ ငွေကြေးအမျိုးအစားများဖြင့် ပေးချေဆောင်ရွက် ခွင့်ပြုပါမည်-

                 ( က) အမေရိကန်ဒေါ်လာ

                 ( ခ ) ယူရို

                 ( ဂ ) စင်္ကာပူဒေါ်လာ

                 (ဃ) ဂျပန်ယမ်း

 

သွင်းကုန်လိုင်စင် (CIF) တန်ဖိုး အပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါနှုန်းထားများအတိုင်း လိုင်စင်ကြေးအား ကောက်ခံလျှက်ရှိပါသည်-

ဆိပ်ကမ်းရောက်တန်ဖိုး                                                                  သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေး

ကျပ် ၁၀၀၀၀                 အထိ                ကျပ် ၂၅၀

ကျပ် ၁၀၀၀၁                 မှ                    ကျပ် ၂၅၀၀၀ အထိ                                  ကျပ် ၆၂၅

ကျပ် ၂၅၀၀၁                 မှ                    ကျပ် ၅၀၀၀၀ အထိ                                  ကျပ် ၁၂၅၀

ကျပ် ၅၀၀၀၁                 မှ                    ကျပ် ၁၀၀၀၀၀ အထိ                                ကျပ် ၂၅၀၀

ကျပ် ၁၀၀၀၀၁               မှ                    ကျပ် ၂၀၀၀၀၀ အထိ                                ကျပ် ၅၀၀၀

ကျပ် ၂၀၀၀၀၁               မှ                    ကျပ် ၄၀၀၀၀၀  အထိ                               ကျပ် ၁၀၀၀၀

ကျပ် ၄၀၀၀၀၁               မှ                    ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀ အထိ                              ကျပ် ၂၀၀၀၀

ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၁             မှ                    အထက်                                                 ကျပ် ၅၀၀၀၀

Pages

Subscribe to သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်