ဥပဒေများ

သွင်းကုန်ပမာဏမြင့်တက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးမှုဥပဒေကို (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၅ ။) ဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၁)ရက်နေ့တွင် တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် (၇) ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။

 

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်(၃) ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။

 

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မေလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် စာပေနှင့်အနုပညာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်(၁၅)ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။

Pages

Subscribe to ဥပဒေများ