စက်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ

Fri, 02/08/2019 - 09:34 -- ipICTdep

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၃၀)ရက်နေ့တွင် စက်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်(၂) ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။