ဥပဒေများ

Attachment Files:
Attachment Files:

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၃၀)ရက်နေ့တွင် စက်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်(၂) ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။

Pages

Subscribe to ဥပဒေများ