ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ပို့ကုန်ရေထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုနှင့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုအခြေအနေ

Mon, 02/19/2024 - 11:51 -- bordertrade

ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ်ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသောပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကတင်ပို့နေသောပစ္စည်းများမှာငါးမျိုးစုံ၊ ပုစွန်၊ ရေဘဝဲ၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်(စို/ခြောက်)၊ငါးပါကင်၊ ဆီအုန်းတို့ဖြစ်သည်။

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ၁၃ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ၁၇ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် တန်ချိန် (၂၅၅၆၀၀)2U၊(၂၈၁၉၁.၅၈၂)M2၊ (၄၄၀)BBL တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၇၂၂)သန်းဖြစ်ပြီးကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၅.၃၀၁) ဒေါ်လာသန်းဖြစ်ပါသည်။

အများဆုံးတင်ပို့နိုင်သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာငါးပုလွေတန်ချိန်(၂၁၅.၅၅)၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂၃၅၇၀၉.၀၀၀)၊(၁)တန်ဈေးနှုန်း(၁၀၉၃.၅၂)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ငါးနီငယ်တန်ချိန်(၈၅.၇၁၀)၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၁၈၀၃၇.၀၀၀)၊ (၁)တန်ဈေးနှုန်း(၁၅၄၃.၈၉)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ဘေးဝါတန်ချိန် (၇၆.၄၀၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၉၇၇၄.၀၀၀)၊ (၁)တန် ဈေးနှုန်း(၉၁၃.၂၇)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ကြိမ်မွေ့ဒေါင်းတန်ချိန်(၂၀.၁၆၀)၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂၃၀၂၂.၀၀၀)၊ (၁) တန်စျေးနှုန်း (၁၁၄၁.၉၆) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ တာတိုတန်ချိန်(၆၃.၃၆၀)၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၈၃၉၇.၀၀၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၉၂၁.၆၇၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ကင်းမွန်တန်ချိန် (၉၁.၈၆၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၈၈၅၄၄.၀၀၀)၊ (၁)တန် စျေးနှုန်း (၂၀၅၂.၅၁) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ငါးဝိုင်းတန်ချိန် (၈.၀၀၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၉၄၄.၀၀၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၈၆၈.၀၀၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ဆင်နင်းတန်ချိန် (၂၈.၄၈၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂၃၂၇၄.၀၀၀) ၊ (၁) တန်စျေးနှုန်း(၈၁၇.၂၀၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ပါကင်တန်ချိန် (၈၅၉.၆၃၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၃၈၈၂၃၅.၀၀၀)၊(၁)တန်စျေးနှုန်း (၄၅၁.၆၃)အမေရိကန်ဒေါ်လာတို့ဖြစ်ပါသည်။

အများဆုံးတင်သွင်းခဲ့သည့်သွင်းကုန်ပစ္စည်းမှာကြွေပြား (၂၈၁၉၁.၅၈၂)M2 ၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၆၈၄၄၈.၂၁၀)၊(၁)M2ဈေးနှုန်း(၂.၄၂၈)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ပီလောပီနံမှုန့်(၁၅၀.၀၀)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၇၈၆၉၃.၂၀၀)၊ (၁)တန်ဈေးနှုန်း (၅၂၄.၆၂၁) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ဖိနပ် (၂၅၅၆၀၀)2U ၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၃၀၃၈၁.၇၃)၊ (၁)2Uစျေးနှုန်း(၀.၁၁၈) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်း(၄၀)U၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၃၅၂၅.၂၅၀)၊ (၁)Uစျေးနှုန်း(၈၃၈.၁၃၁) အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၊သံပေပါ(၁၄၀၀) U၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၅၅၂၁.၈၀၀)၊ (၁)Uဈေးနှုန်း(၃.၉၄၄)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊လူသုံးကုန်ပစ္စည်း(၉၃.၇၄၆)တန်၊အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၄၅၇၃၁.၅၁)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၄၈၇.၈၂၃) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း(၁၅၇၄.၀၀)တန်၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂၃၄၅၆၅.၁၅၀)၊(၁)တန်ဈေးနှုန်း(၁၄၉.၀၂၅) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ဘိုထိုင်အိမ်သာ (၃၂၄၀)U၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၇၂၈၂.၁၂၀)၊ (၁)U ဈေးနှုန်း (၅.၃၃၄)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း (၄၄.၉၆၄)တန်၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၅၃၆၃၀.၃၆၀)၊ (၁)တန်ဈေးနှုန်း (၁၁၉၂.၇၄၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ကော်စေ့ (၂၆.၆၀)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၃၉၅၁၄.၆၈၀)၊ (၁)တန်ဈေးနှုန်း (၁၄၈၅.၅၁၄)အမေရိကန်ဒေါ်လာတို့ဖြစ်ပြီးရေယာဉ်ခ(ကုန်ကျစ်) ၂၁၀၀၀ိ/ - ကျပ်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။

Border Trade News

Pages