ဝိုင် တင်သွင်းခွင့်အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စည်းကမ်းချက်များ သတင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Wed, 03/18/2015 - 00:00 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၈/၂၀၁၅ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ဝိုင် တင်သွင်းခွင့်အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စည်းကမ်းချက်များ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း