စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၄-၂၀၁၆ ) မှ (၄-၁၁-၂၀၁၆ ) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း (CSO ၊ အကောက်ခွန်နှင့် ညှိနှိုင်းစာရင်း)

Wed, 11/09/2016 - 09:28 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ( ၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၄-၁၁-၂၀၁၆ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၄-၁၁-၂၀၁၅ ထိ ) နှိုင်းယှဉ်ချက် (တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၄၁၁၅.၁၄၀ ၇၁၄၁.၁၁၁ ၁၁၂၅၆.၂၅၁ ၃၉၁၀.၉၄၉ ၇၈၅၉.၀၇၈ ၁၁၇၇၀.၀၂၇ ၂၀၄.၁၉၁ -၇၁၇.၉၆၇ -၅၁၃.၇၇၆
နယ်စပ် ၂၆၇၆.၈၀၂ ၁၆၄၄.၀၅၄ ၄၃၂၀.၈၅၆ ၂၄၅၄.၁၅၇ ၁၄၉၃.၀၇၃ ၃၉၄၇.၂၃၀ ၂၂၂.၆၄၅ ၁၅၀.၉၈၁ ၃၇၃.၆၂၆
  စုစုပေါင်း ၆၇၉၁.၉၄၂ ၈၇၈၅.၁၆၅ ၁၅၅၇၇.၁၀၇ ၆၃၆၅.၁၀၆ ၉၃၅၂.၁၅၁ ၁၅၇၁၇.၂၅၇ ၄၂၆.၈၃၆ -၅၆၆.၉၈၆ -၁၄၀.၁၅၀