ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၁၂-၂-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၁၂-၂-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၂၁၃၉.၉၄၆ ၂၁၃၉.၉၄၆   ၂၂၅၁.၉၇၁ ၂၂၅၁.၉၇၁ ဝ.၀၀၀ -၁၁၂.၀၂၅ -၁၁၂.၀၂၅
တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း ၆.၉၄၀ ၆.၉၄၀   ၇.၁၄၁ ၇.၁၄၁ ဝ.၀၀၀ -ဝ.၂၀၁ -ဝ.၂၀၁
‌ရေထွက်   ၃၉၀.၉၁၇ ၃၉၀.၉၁၇ ဝ.၀၂၀ ၃၅၇.၈၆၆ ၃၅၇.၈၈၆ -ဝ.၀၂၀ ၃၃.၀၅၁ ၃၃.၀၃၁
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၃၇.၅၇၅ ၄၈၀.၂၈၁ ၉၁၇.၈၅၆ ၉၇၃.၈၃၈ ၄၀၉.၇၇၂ ၁၃၈၃.၆၁၀ -၅၃၆.၂၆၃ ၇၀.၅၀၉ -၄၆၅.၇၅၄
သစ်တောထွက် ၅.၂၈၉ ၁၆၉.၉၃၃ ၁၇၅.၂၂၂ ၁၁.၉၄၂ ၅၈.၁၉၂ ၇၀.၁၃၄ -၆.၆၅၃ ၁၁၁.၇၄၁ ၁၀၅.၀၈၈
စက်မှုကုန်ချော ၃၉၈၃.၇၃၃ ၁၀၂၉.၈၅၃ ၅၀၁၃.၅၈၆ ၄၄၃၅.၆၅၉ ၁၀၄၅.၈၅၅ ၅၄၈၁.၅၁၄ -၄၅၁.၉၂၆ -၁၆.၀၀၂ -၄၆၇.၉၂၈
အခြား ၁၇၈.၁၈၂ ၃၈၇.၉၆၄ ၅၆၆.၁၄၆ ၆၂၂.၉၄၂ ၁၄၅.၀၁၄ ၇၆၇.၉၅၆ -၄၄၄.၇၆၀ ၂၄၂.၉၅၀ -၂၀၁.၈၁၀
  စုစုပေါင်း ၄၆၀၄.၇၇၉ ၄၆၀၅.၈၃၄ ၉၂၁၀.၆၁၃ ၆၀၄၄.၄၀၁ ၄၂၇၅.၈၁၁ ၁၀၃၂၀.၂၁၂ -၁၄၃၉.၆၂၂ ၃၃၀.၀၂၃ -၁၁၀၉.၅၉၉

ဇစ်မြစ်- Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages