ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၄-၃-၂၀၁၆) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၄-၃-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ဝ.၀၅၃ ၂၂၉၆.၃၉၈ ၂၂၉၆.၄၅၁   ၂၄၀၅.၄၃၄ ၂၄၀၅.၄၃၄ ဝ.၀၅၃ -၁၀၉.၀၃၆ -၁၀၈.၉၈၃
တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း   ၇.၃၃၈ ၇.၃၃၈   ၇.၄၃၆ ၇.၄၃၆ ဝ.၀၀၀ -ဝ.၀၉၈ -ဝ.၀၉၈
‌ရေထွက်   ၄၂၂.၈၀၃ ၄၂၂.၈၀၃ ဝ.၀၂၀ ၃၈၃.၅၆၀ ၃၈၃.၅၈၀ -ဝ.၀၂၀ ၃၉.၂၄၃ ၃၉.၂၂၃
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၄၅.၈၂၃ ၅၀၃.၆၃၃ ၉၄၉.၄၅၆ ၉၇၉.၈၇၅ ၄၅၆.၄၂၀ ၁၄၃၆.၂၉၅ -၅၃၄.၀၅၂ ၄၇.၂၁၃ -၄၈၆.၈၃၉
သစ်တောထွက် ၅.၅၉၅ ၁၈၂.၁၈၀ ၁၈၇.၇၇၅ ၁၂.၂၉၄ ၆၈.၁၁၈ ၈၀.၄၁၂ -၆.၆၉၉ ၁၁၄.၀၆၂ ၁၀၇.၃၆၃
စက်မှုကုန်ချော ၄၀၉၂.၄၂၄ ၁၁၄၃.၆၄၇ ၅၂၃၆.၀၇၁ ၄၆၆၀.၅၄၁ ၁၁၆၀.၄၂၈ ၅၈၂၀.၉၆၉ -၅၆၈.၁၁၇ -၁၆.၇၈၁ -၅၈၄.၈၉၈
အခြား ၅၆၆.၃၄၆ ၄၃၅.၁၉၄ ၁၀၀၁.၅၄၀ ၆၃၀.၃၀၄ ၁၄၈.၁၅၉ ၇၇၈.၄၆၃ -၆၃.၉၅၈ ၂၈၇.၀၃၅ ၂၂၃.၀၇၇
  စုစုပေါင်း ၅၁၁၀.၂၄၁ ၄၉၉၁.၁၉၃ ၁၀၁၀၁.၄၃၄ ၆၂၈၃.၀၃၄ ၄၆၂၉.၅၅၅ ၁၀၉၁၂.၅၈၉ -၁၁၇၂.၇၉၃ ၃၆၁.၆၃၈ -၈၁၁.၁၅၅

ဇစ်မြစ် - Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages