ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

      တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၁၃-၅-၂၀၁၆)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၁၃-၅-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၁၃-၅-၂၀၁၆)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၁၃-၅-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၁၃-၅-၂၀၁၆)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၁၃-၅-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၅၇၇.၂၃၀ ၅၈၃.၃၄၅ -၆.၁၁၅ ၁၂၈၉.၀၀၃ ၁၃၃၆.၁၉၉ -၄၇.၁၉၆ ၁၈၆၆.၂၃၃ ၁၉၁၉.၅၄၄ -၅၃.၃၁၁
နယ်စပ် ၃၈၄.၃၅၅ ၂၀၂.၄၅၈ ၁၈၁.၈၉၇ ၁၇၇.၅၀၈ ၂၃၀.၅၁၃ -၅၃.၀၀၅ ၅၆၁.၈၆၃ ၄၃၂.၉၇၁ ၁၂၈.၈၉၂
  ပေါင်း ၉၆၁.၅၈၅ ၇၈၅.၈၀၃ ၁၇၅.၇၈၂ ၁၄၆၆.၅၁၁ ၁၅၆၆.၇၁၂ -၁၀၀.၂၀၁ ၂၄၂၈.၀၉၆ ၂၃၅၂.၅၁၅ ၇၅.၅၈၁

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

 

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

 

Pages