စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဓာတ်မြေသြဇာနှင့်ပိုးသတ်ဆေး ဈေးနှုန်းများ

Thu, 10/19/2023 - 04:01 -- mocadmin

   စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်သော ဒေသတစ်ခု ဖြစ်ရာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကအသုံးပြုရသည့် ဓာတ်မြေဩဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများ ကို စိုက်ပျိုးတောင်သူများ ဝယ်ယူအသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း အောက်တိုဘာလ (တတိယပတ်)တွင် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်လျက်ရှိသော ဓာတ်ဩဇာ ဈေးနှုန်းများမှာ အာမို (၁၀:၁၀:၅) တစ်အိတ်လျှင် (၈၀,၀၀၀)ကျပ်၊ ‌ရွှေကောမတ်(၂၀:၁၂:၁၂) တစ် အိတ်လျှင်(၁၂၀,၀၀၀) ကျပ်၊ ယူရီးယား(ရွှေတောင်) တစ်အိတ်လျှင်(၉၀,၀၀၀)ကျပ်၊ တီစူပါ ၄၆% သံကွင်း (တရုတ်) တစ်အိတ်လျှင် (၈၅,၀၀၀) ကျပ်၊ ပန်းဖူး(သစ်)(တရုတ်) တစ်အိတ်လျှင်(၈၇,၀၀၀) ကျပ်၊ မြားကမ္ဘာ (တရုတ်) တစ်အိတ်လျှင် (၇၇,၀၀၀) ကျပ်၊ ပုလဲ (ရွှေတောင်) တစ်အိတ်လျှင် (၈၀,၀၀၀) ကျပ်၊ တီစူပါ တစ်အိတ်လျှင် (၇၄,၀၀၀)ကျပ်၊ နိုက်ထိုဖောစကာ(သြဘာ)တစ်အိတ်လျှင် (၁၆၀,၀၀၀) ကျပ်၊ ပန်းဖူး (မြန်မာ့သြဘာ) တစ်အိတ်လျှင်(၇၅,၀၀၀)ကျပ်၊ အာမို(၁၅:၁၅:၁၅) တစ် အိတ်လျှင် (၁၃၅,၀၀၀) ကျပ်၊ သံဂွန်း (၁၅:၁၅:၁၅) တစ်အိတ်လျှင် (၉၀,၀၀၀) ကျပ်၊ ကျွဲနက် (၁၅:၁၅:၁၅) တစ်အိတ်လျှင် (၁၅၆,၀၀၀)ကျပ်၊ MC (ကွန်ပေါင်း) တစ်အိတ်လျှင် (၁၄၀,၀၀၀)ကျပ်၊ ဇာမဏီ(ကွန်ပေါင်း) တစ်အိတ်လျှင် (၇၀,၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပိုးသတ်ဆေး ဈေးနှုန်းများမှာ စတား (အာမို) (၁) ဘူးလျှင် (၅,၅၀၀) ကျပ်၊ လန်ဒါ (ဝိစာရ)(၁)ဘူးလျှင် (၁၇,၅၀၀) ကျပ်၊ ဘက်တား တစ်ထုပ်လျှင် (၂၁,၅၀၀)ကျပ်၊ ဆန်နာဂျီ တစ်ထုပ်လျှင် (၁၈,၀၀၀)ကျပ်၊ ရွှေတော နစ် (မြင်းကြား) တစ်ဘူးလျှင် (၁၁,၀၀၀)ကျပ်၊ မိုရယ်မုန်(သြဘာ)တစ်ဘူးလျှင် (၂၅,၀၀၀)ကျပ်၊ ဖို့စတင်း (သြဘာ) တစ်ဘူးလျှင် (၃၄,၀၀၀)ကျပ်၊ ဒါနာဒင်(ဩဘာ)တစ်ဘူးလျှင် (၄၉,၅၀၀)ကျပ်၊ အစီဖိတ်(ဩဘာ)တစ်ဘူးလျှင် (၂၅,၀၀၀)ကျပ်၊ ရွှေဆိုက်ပါတစ်ဘူးလျှင် (၂၉,၀၀၀) ကျပ်၊ အီမာ တစ်ဘူးလျှင်(၃၄,၀၀၀)ကျပ်၊ သန်းဒါး တစ်ဘူးလျှင်(၁,၈၀၀)ကျပ်၊ ဒိုဇာတစ်ဘူးလျှင်(၂,၀၀၀)ကျပ်၊ ထိသေစားသေ တစ်ဘူးလျှင် (၁၅,၅၀၀) ကျပ်၊ ပင်လုံးပြန့်တစ်ဘူးလျှင်(၂၉,၅၀၀)ကျပ်ဖြင့် အရောင်း အဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

DOCA (စစ်ကိုင်း)

Local Trade News

Pages