(၃၁-၈-၂၀၂၀ ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

Wed, 09/16/2020 - 04:24 -- dccaadmin

  ↵

(၃၁-၈-၂၀၂၀  ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်
စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း

စတင်

ဆောင်ရွက်

ထုတ်ပေး ITC

ကတ်

အရေ

အတွက်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု 

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ

(ကျပ်)

ပို့ကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

သွင်းကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂၂ ၃၅၁၅၇၉၈၄၄ ၉၁၂၁၉၉၇၃ ၄၄၂၇၉၉၈၁၇

မူဆယ်

၁-၁၂-၂၀၁၂     ၁၀၈၃၆၅၀၆ ၁၀၈၃၆၅၀၆

မြဝတီ

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၂၆၆၁၄၇၄၅၃၄၈ ၂၆၆၁၄၇၄၅၃၄၈

တာချီလိတ်

၁-၂-၂၀၁၃   ၁၇၁၈၀၉၉၈၂ ၁၇၂၀၅၀၆ ၁၇၃၅၃၀၄၈၈

လွယ်ဂျယ်

၁-၃-၂၀၁၃   ၃၉၄၀၀၄၄၆ ၃၉၄၀၀၄၄၆

စစ်တွေ

၁-၄-၂၀၁၃        

မောင်တော

၁-၄-၂၀၁၃        

ချင်းရွှေဟော်

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန်ပိုက်တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၄၈၈၉၇၈၃၆၇ ၄၈၈၉၇၈၃၆၇
၁၀

မြိတ်

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁      
၁၁

ကော့သောင်း

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၄၈၀၀၀၀၀ ၂၀၁၄၆၈၅၅၂၂ ၂၀၁၉၄၈၅၅၂၂
၁၂

ရိဒ်

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၅၀၃၇၂၂၀၄၄ ၁၇၇၂၄၀၀၀၀ ၆၈၀၉၆၂၀၄၄
၁၃

ထန်တလန်

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၄

မောတောင်

၁-၇-၂၀၁၃ ၁၂ ၁၆၃၂၅၉၉၆၆၁ ၅၀၄၁၀၄၆၁၆၃ ၆၆၇၃၆၄၅၈၂၄
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃   ၃၄၀၉၆၉၁၈၈၈ ၃၄၀၉၆၉၁၈၈၈
၁၆

မန္တလေး

၁-၄-၂၀၁၄        
၁၇

ကျိုင်းတုံ

၅-၅-၂၀၁၄ ၁၂၈၉၈၇၅၇၀ ၅၄၃၃၃၁၆၀ ၁၈၃၃၂၀၇၃၀
၁၈

မြစ်ကြီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄      
၁၉

ကျိူင်းလပ်

၁၂-၃-၂၀၁၅      
၂၀

မယ်စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅      
 

စုစုပေါင်း

၈၃ ၂၇၉၃၄၉၉၁၀၁ ၃၇၉၄၃၈၉၇၈၇၉ ၄၀၇၃၇၃၉၆၉၈၀