(၃၁-၅-၂၀၂၀ ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

Mon, 06/15/2020 - 04:19 -- dccaadmin

  ↵

(၃၁-၅-၂၀၂၀  ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်
စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း

စတင်

ဆောင်ရွက်

ထုတ်ပေး ITC

ကတ်

အရေ

အတွက်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု 

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ

(ကျပ်)

ပို့ကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

သွင်းကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၃၁၈၉၈၁၄၄၅ ၁၄၅၇၃၉၁၉ ၃၃၃၅၅၅၃၆၄

မူဆယ်

၁-၁၂-၂၀၁၂     ၉၁၈၀၇၉၁ ၉၁၈၀၇၉၁

မြဝတီ

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၂၀၃၉၇၂၀၄၀၇၄ ၂၀၃၉၇၂၀၄၀၇၄

တာချီလိတ်

၁-၂-၂၀၁၃   ၁၇၁၈၀၉၉၈၂ ၁၇၂၀၅၀၆ ၁၇၃၅၃၀၄၈၈

လွယ်ဂျယ်

၁-၃-၂၀၁၃   ၃၃၃၅၉၄၉၄ ၃၃၃၅၉၄၉၄

စစ်တွေ

၁-၄-၂၀၁၃        

မောင်တော

၁-၄-၂၀၁၃        

ချင်းရွှေဟော်

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန်ပိုက်တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၄၇၉၉၅၄၇၈၇ ၄၇၉၉၅၄၇၈၇
၁၀

မြိတ်

၂၂-၄-၂၀၁၃      
၁၁

ကော့သောင်း

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၄၈၀၀၀၀၀ ၈၅၃၇၂၉၁၈၅ ၈၅၈၅၂၉၁၈၅
၁၂

ရိဒ်

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၃၇၂၃၆၄၀၅၀ ၁၇၇၂၄၀၀၀၀ ၅၄၉၆၀၄၀၅၀
၁၃

ထန်တလန်

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၄

မောတောင်

၁-၇-၂၀၁၃ ၁၀ ၁၃၀၈၅၈၀၄၁၈ ၃၈၀၀၀၈၁၇၉၉ ၅၁၀၈၆၆၂၂၁၇
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃   ၂၇၆၈၀၀၅၈၃၀ ၂၇၆၈၀၀၅၈၃၀
၁၆

မန္တလေး

၁-၄-၂၀၁၄        
၁၇

ကျိုင်းတုံ

၅-၅-၂၀၁၄ ၁၁၉၅၈၇၅၇၀ ၄၀၈၃၉၀၀၀ ၁၆၀၄၂၆၅၇၀
၁၈

မြစ်ကြီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄      
၁၉

ကျိူင်းလပ်

၁၂-၃-၂၀၁၅        
၂၀

မယ်စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅        
 

စုစုပေါင်း

၄၈ ၂၃၁၆၉၅၉၄၇၁ ၂၈၆၀၄၀၂၆၂၄၇ ၃၀၉၂၀၉၈၅၅၇၁၈