(၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

Fri, 01/08/2021 - 10:22 -- dccaadmin

  ↵

(၃၁-၁၂-၂၀၂၀  ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်
စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း

စတင်

ဆောင်ရွက်

ထုတ်ပေး ITC

ကတ်

အရေ

အတွက်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု 

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ

(ကျပ်)

ပို့ကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

သွင်းကုန်

တန်ဖိုး (ကျပ်)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂   ၁၁၅၂၀၀၀၁၆   ၁၁၅၂၀၀၀၁၆

မူဆယ်

၁-၁၂-၂၀၁၂        

မြဝတီ

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၅၃၂၆၆၂၀၉၁၇ ၅၃၂၆၆၂၀၉၁၇

တာချီလိတ်

၁-၂-၂၀၁၃   ၁၁၆၁၆၄၀၀၃   ၁၁၆၁၆၄၀၀၃

လွယ်ဂျယ်

၁-၃-၂၀၁၃        

စစ်တွေ

၁-၄-၂၀၁၃        

မောင်တော

၁-၄-၂၀၁၃        

ချင်းရွှေဟော်

၂၂-၄-၂၀၁၃        

ကန်ပိုက်တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၀

မြိတ်

၂၂-၄-၂၀၁၃      
၁၁

ကော့သောင်း

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၄၂၁၂၉၃၉၅၉ ၄၂၁၂၉၃၉၅၉
၁၂

ရိဒ်

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၃

ထန်တလန်

၂၂-၄-၂၀၁၃        
၁၄

မောတောင်

၁-၇-၂၀၁၃ ၁၃၉၀၄၅၄၁၆၄ ၇၀၆၆၈၄၂၁၂ ၂၀၉၇၁၃၈၃၇၆
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃        
၁၆

မန္တလေး

၁-၄-၂၀၁၄        
၁၇

ကျိုင်းတုံ

၅-၅-၂၀၁၄   ၈၁၆၀၀၀၀ ၆၀၅၈၁၀၀ ၁၄၂၁၈၁၀၀
၁၈

မြစ်ကြီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄        
၁၉

ကျိူင်းလပ်

၁၂-၃-၂၀၁၅        
၂၀

မယ်စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅        
 

စုစုပေါင်း

၁၇ ၁၆၂၉၉၇၈၁၈၃ ၆၄၆၀၆၅၇၁၈၈ ၈၀၉၀၆၃၅၃၇၁