လွယ်ဂျယ်နယ်စပ် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအခြေအနေ

Thu, 03/30/2023 - 04:43 -- DotBorderdep

          ၂၈-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှာ လယ်ယာထွက်ကုန်အနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျောကားစီးရေ (၅၅) စီး၊ တန်ချိန် (၈၈၀.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၃၀၁)ဒေါ်လာသန်း၊ မြေထောက်ပဲ ကားစီးရေ(၆)စီး၊ (၁၉၅.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၆၄)ဒေါ်လာသန်း၊ နှမ်းနက်ကားစီးရေ (၃)စီး၊ (၇၅.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၀၈)ဒေါ်လာသန်း၊ ဖရဲသီးကားစီးရေ (၁၂)စီး၊ (၂၀၄.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၁) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၇၀၄)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ဂျပ်ဖာ ကားစီးရေ (၃)စီး၊ တန်ချိန် (၁၆.၅၀၀)တန်၊တန်ဖိုး (၀.၀၀၆)ဒေါ်လာသန်း၊ ဂျပ်စက္ကူ ကားစီးရေ (၁၀)စီး၊ တန်ချိန် (၇၀.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၅)ဒေါ်လာသန်း၊ ချည်ခင် ကားစီးရေ (၂)စီး၊တန်ချိန် (၂၇.၅၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၁)ဒေါ်လာသန်း၊ ပိတ်လိပ်ကားစီးရေ (၂)စီး၊ တန်ချိန် (၂၆.၈၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၉)ဒေါ်လာသန်း၊ မြက်ခင်းတုကားစီးရေ(၁)စီး၊ တန်ချိန် (၈.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၆)ဒေါ်လာသန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးသံချောင်း၊ သံပြား ကားစီးရေ(၃)စီး၊ တန်ချိန် (၄၇.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၃၂)ဒေါ်လာသန်း၊ မီးဖိုချောင်းသုံးပစ္စည်းကားစီးရေ (၂) စီး၊ တန်ချိန် (၂၁.၇၀၀)တန်၊ (၁၂၀)U၊ တန်ဖိုး(၀.၀၂၇)ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်စုံကားစီးရေ(၄)စီး၊ တန်ချိန်(၁၆.၄၃၂)တန်၊ (၁၃၄၁၀)U၊ (၇၀၀)PR၊တန်ဖိုး (၀.၀၃၁) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၁၆၇)သန်း တင်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းမှာ ပုံမှန် အတိုင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိသည်။

Border Trade News

Pages