ချင်းရွှေဟော်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ကာလတူနှင့်အနီးစပ်ဆုံးကာလထက် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ပိုမိုဆောင်ရွက်

Tue, 02/07/2023 - 04:09 -- DotBorderdep

        ချင်းရွှေဟော်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွက် ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ ပို့ကုန် (၃၅.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၉.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ (၄၄.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြစ်ပြီး ပို့ကုန် (၂၇.၂၄၅) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန်(၂၅.၂၁၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ (၅၂.၄၅၅) ဒေါ်လာသန်း ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်အပေါ် (၁၁၉.၂၁၆%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။

          ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ်၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ကာလတူနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပို့ကုန်ပိုင်းတွင် (၁၂.၅၉၆) ဒေါ်လာသန်း ပိုမိုခဲ့ပြီး သွင်းကုန်ပိုင်းတွင် (၂၂.၄၀၄) ဒေါ်လာသန်း ပိုမိုခဲ့သောကြောင့် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အနေဖြင့် (၃၅.၀၀) ဒေါ်လာသန်း ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။

          ကာလတူနှင့် ပို့ကုန်တင်ပို့မှုနှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ပါကပို့ကုန်ပိုင်းတွင် ရေထွက်အုပ်စုနှင့် သစ်တောထွက် အုပ်စုမှ တင်ပို့မှုလျော့နည်းခဲ့သော်လည်း လယ်ယာထွက်အုပ်စုမှ ဆန်ကွဲ၊ မြေထောက်ပဲ၊ ပဲယင်း၊ မြေပဲဆံ၊ ပဲနီကြား၊ စွန်တာနီပဲ၊ နှမ်းညို၊ နှမ်းနက်၊ နှမ်းဖြူ၊ နှံစားပြောင်း၊ ကြံ၊ ချင်း(စို)၊ ငရုတ်သီး(အစို)၊ ပြောင်းကြိတ် ဖတ်တို့ တင်ပို့မှုပိုမိုခဲ့သဖြင့် ပို့ကုန်တင်ပို့မှုပိုမိုရခြင်းဖြစ်သည်။

          ကာလတူနှင့် သွင်းကုန်တင်သွင်းမှု နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ပါကသွင်းကုန်ပိုင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအုပ်စု၊ လုပ်ငန်းသုံးအုပ်စုနှင့် လူသုံးအုပ်စုတို့ တင်သွင်းမှုပိုမိုခဲ့ခြင်းကြောင့် သွင်းကုန်တင်သွင်းမှုပိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

          ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ နှင့် အနီးစပ်ဆုံးကာလဖြစ်သော ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတို့၏ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ပါက ပို့ကုန်ပိုင်းတွင် (၁.၀၇၀) ဒေါ်လာသန်းပိုမိုခဲ့ပြီး သွင်းကုန်ပိုင်း တွင် (၈.၉၄၆) ဒေါ်လာသန်း ပိုမိုခဲ့သောကြောင့် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအနေဖြင့် (၁၀.၀၁၆) ဒေါ်လာသန်း ပိုမို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။

          အနီးစပ်ဆုံးကာလနှင့် ပို့ကုန်တင်ပို့မှုနှိုင်းယှဉ်ရာ၌ ပို့ကုန်ပိုင်းတွင်ပိုမိုရခြင်းမှာ အဓိကပို့ကုန်ဖြစ်သည့် လယ်ယာထွက်ကုန်အုပ်စုမှ ဆန်ကွဲ၊ ပဲလွန်းဖြူ၊ ပဲတီစိမ်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ပဲယင်း၊ မြေပဲဆံ၊ ပဲနီကြား၊ စွန်တာနီပဲ၊ နှမ်း (ညို/နက်/ဖြူ)၊ ကြံ၊ ချင်း(စို)၊ ငရုတ်သီး(အစို)၊ ပြောင်းကြိတ်ဖတ်၊ ဝါတို့တင်ပို့မှုပိုမိုခဲ့ သဖြင့် ပို့ကုန်တင်ပို့မှုပိုမိုရခြင်းဖြစ်သည်။

Border Trade News

Pages