ပို့ကုန်ရငွေအသုံးပြုခွင့်အား မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က မူလသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဆက်လက်ခွင့်ပြုလျက်ရှိ

Sat, 02/17/2024 - 06:12 -- eiprdep

ပို့ကုန်ရငွေအသုံးပြုခွင့်အား မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က မူလသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဆက်လက်ခွင့်ပြုလျက်ရှိ