ပြည်ပဈေးနှုန်း

Fri, 11/18/2011 - 03:15 -- Anonymous (not verified)

5.THAILAND RUBBER MARKET INFORMATION (USD/TON)

Sr.No 

Rubber Market 

4.11.2011

11-11-2011 

1.

RSS-1

3810.0

3288.0

2.

RSS-2

3790.0

3268.5

3.

RSS-3

3772.5

3250.5

4.

RSS-4

3763.0

3241.0

5.

RSS-5

3748.5

3226.5


6.MALAYSIAN RUBBER MARKET INFORMATION (USD/TON)

Sr.No 

Rubber Market 

4.11.2011

11.11.2011

1.

SMR-20

3646.0

3096.5

2.

Latex (60%dre)

2433.0

2085.0

7. VIETNAM RUBBER MARKET INFORMATION (USD/TON)

Sr.No

Rubber Market

4.11.2011

11.11.2011

1.

SVR -10

3556

3023

2.

SVR -20

3546

3018