ပြည်ပဈေးနှုန်းမျာ=၂

Mon, 08/29/2011 - 14:07 -- Anonymous (not verified)

1. Rice                                                                                                                                                                       Kyats

Sr.No Description of Goods A/U 25 - 10 - 2011 1 - 11 - 2011
Bayintnaung Mandalay Pyay Bayintnaung
Mandalay
Pyay
1. Emata Pyi 800 800 600 800 800 600
Bag 19000 19000 14000 19000 19000 14000
2. Ngasein Pyi 625 650 - 625 650 -
Bag 14500 15000 - 14500 15000 -
3. Pawkyew Pyi 1250 1200 - 1200 1250 -
Bag 30000 28000 - 28000 30000 -
4. Pawsan Pyi 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Bag 32000 32000 32000 32000 32000 32000

 

2.Edible Oil                                                                                                                      Kyats

Sr.No Description of Goods A/U  25 - 10 - 2011 1 - 11 - 2011
Bayintnaung Mandalay Pyay Bayintnaung Mandalay Pyay
1. Peanut Oil Viss 3900 3600 3200 3900 3500 3200
2. Sesamum Oil Viss 3800 3500 3200 3700 3500 3100
3. Palm Oil Viss 1800 1900 1900 1800 1950 1900

 

3.Pulses & Beans                                                                                                                   Kyats

Sr.No Description of Goods A/U 25 - 10 - 2011 1 - 11 - 2011
Bayintnaung Monywa Pyay Mandalay Bayintnaung Monywa Pyay Mandalay
1. Matpe basket 19200 16800 18000 16700 18900 16700 18300 16000
2. Toor Whole basket 14300 13200 - 13400 14300 13000 13500 13000
3. Green Mung Bean basket 18700 15800 16000 15300 18700 15300 16500 14300
4. Whole Chick Pea basket 25000 23200 - 228000 24000 22200 - 221000

 

4. Culinary Goods Prices (1 - 11 - 2011 )                                                                                  Kyats/Viss

City Chilli Onion Garlic Potato
Myintkyina 4000 1500 2000 1000
Lashow 3000 1800 1200 800
Kengtong 4000 1500 2000 700
Taungyi 3500 1500 1700 500
Loikaw 3000 1800 1800 700
Hpa-An 3000 1600 2200 800
Mawlamying 3500 1400 2600 700
Myeik 3000 1800 2700 1000
Yangon 4000 1300 3000 700
Pathein 3000 1500 2700 1000
Sittwe 4200 1300 2200 1000
Hakha 3500 1000 3000 1000
Monywa 3000 1100 2400 800
Mandalay 4000 1400 2400 800
Pakukku 3200 1100 2000 700
Magway 3000 1200 2400 700
Pyay 3200 1600 1600 750
Bago 4500 1400 2500 750
Naypyidaw 3000 1500 2400 600
Kalay - 1000 2000 800

 

5. Rubber Price                                                                                                   KYATS / TON

Sr.No Kinds of Rubber 25 - 10 - 2011 1 - 11 - 2011
Price FOB Price (US$) Price FOB Price (US$)
1. RSS-1 3085600 4100-4200 3041520 3900-4000
2. RSS-2 2975400 4050-4150 2931320 3850-3950
3. RSS-3 2865200 4000-4100 2821120 3800-3900
4. RSS-4 2721940 3950-4050 2677860 3750-3850
5. RSS-5 2578680 3900-4000 2534600 3700-3800

 

6.Gold Price                                                                                      Kyats / 1 Tickle (16 Karat)

City 25 - 10 - 2011 1 - 11 - 2011
Taunggyi 706500 721000
Myintkyina 710000 725000
Myeik 720000 710000
Mawlamyaing 706000 720000
Sittwe 730000 735000
Yangon 709800 722700
Mandalay 709000 722000
Pyay 715000 724000
Naypyidaw 710000 725000

 

7.Steel Price                                                                                                   KYATS / TON

Sr. No Kinds of Steel 25 - 10 - 2011 1 - 11 - 2011
Price Price
1. Long Product 570000 570000
(a) Deformed Bar[SD 295(direct) D 19-25] 700000 700000
(b) Flat Bar (6 x 50.9 x 100) 710000 710000
(c) H-beam (5.5'8 x 200 x 100)
2. Steel Sheet
(a) Hot R-sheet 2.3mm 800000 800000
(b) Cold R-sheet 1.0mm 1000000 1000000
(c) Medium Plate (3.2 x 3 x 6) 700000 700000
(d) Plate (12 x 5 x 10) 800000 800000