နိုင်ငံတော် အရန်ဆန်အတွက် စပါးဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာ စတင်ပြီ

Mon, 02/27/2012 - 09:40 -- Anonymous (not verified)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (ပြည်မြို့) အတွင်းရှိ မြို့နယ် ၁၄ မြို့နယ်မှာ နိုင်ငံတော်အရန်ဆန်ထားရှိရေးအတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းမှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ မြို့နယ် ၁၄ မြို့နယ်မှာ အဝယ်ဒိုင် ၄၆ ခုဖွင့်လှစ်ပြီး ဝယ်ယူရေး လုပ်ငန်းများကို