စီမံရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲ၏တာဝန်သတ်မှတ်ချက်များ