ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ကုန်စည်ပြပွဲများစာရင်း

Thu, 10/20/2022 - 07:41 -- ictadmin
စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဒေသထွက်ကုန်
ကုန်စည်ပြပွဲ
မှတ်ချက်
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၃၂ ၄၇ _  
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၁၆ ၁၅ _  
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၂၄ _  
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ၃ (Online/
 Offline)
_ ပြည်ပ (၂၀၂၁ အောက်တို
ဘာလမှ ၂၀၂၂ မတ်လထိ)
၂၀၂၂-၂၀၂၃ _ ၁၁ (Online/
 Offline)
_ ပြည်ပ (၂၀၂၂ ဧပြီလမှ
စက်တင်ဘာလထိ)

သတင်းအချက်အလက်များ