၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေအားယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 04/12/2024 - 08:24 -- dccaadmin
        တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၂၄-၂၀၂၅
(၁-၄-၂၀၂၄ မှ
၅-၄-၂၀၂၄
နေ့ထိ)
၂၀၂၃-၂၀၂၄
(၁-၄-၂၀၂၃ မှ
၅-၄-၂၀၂၃ နေ့ထိ)
တိုး/လျော့ ၂၀၂၄-၂၀၂၅
(၁-၄-၂၀၂၄ မှ
၅-၄-၂၀၂၄
နေ့ထိ)
၂၀၂၃-၂၀၂၄
(၁-၄-၂၀၂၃ မှ
၅-၄-၂၀၂၃ နေ့ထိ)
တိုး/လျော့ ၂၀၂၄-၂၀၂၅
(၁-၄-၂၀၂၄ မှ
၅-၄-၂၀၂၄
နေ့ထိ)
၂၀၂၃-၂၀၂၄
(၁-၄-၂၀၂၃ မှ
၅-၄-၂၀၂၃ နေ့ထိ)
တိုး/လျော့
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၁၈၅.၃၀၈ ၁၀၆.၂၅၇ ၇၉.၀၅၁ ၁၉၉.၆၀၉ ၂၄၂.၉၀၁ -၄၃.၂၉၂ ၃၈၄.၉၁၇ ၃၄၉.၁၅၈ ၃၅.၇၅၉
နယ်စပ် ၈၂.၉၃၆ ၆၉.၃၉၄ ၁၃.၅၄၂ ၂၀.၈၇၄ ၄၉.၄၅၉ -၂၈.၅၈၅ ၁၀၃.၈၁၀ ၁၁၈.၈၅၃ -၁၅.၀၄၃
  ​ပေါင်း ၂၆၈.၂၄၄ ၁၇၅.၆၅၁ ၉၂.၅၉၃ ၂၂၀.၄၈၃ ၂၉၂.၃၆၀ -၇၁.၈၇၇ ၄၈၈.၇၂၇ ၄၆၈.၀၁၁ ၂၀.၇၁၆

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက