၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေအားယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 03/15/2024 - 03:43 -- dccaadmin
        တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၂၃-၂၀၂၄
(၈-၃-၂၀၂၄)  ထိ
(ယာယီ)
၂၀၂၂-၂၀၂၃
(၈-၃-၂၀၂၃) ထိ
တိုး/လျော့ ၂၀၂၃-၂၀၂၄
(၈-၃-၂၀၂၄)  ထိ
(ယာယီ)
၂၀၂၂-၂၀၂၃
(၈-၃-၂၀၂၃) ထိ
တိုး/လျော့ ၂၀၂၃-၂၀၂၄
(၈-၃-၂၀၂၄)  ထိ
(ယာယီ)
၂၀၂၂-၂၀၂၃
(၈-၃-၂၀၂၃) ထိ
တိုး/လျော့
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၈၆၉၀.၄၀၁ ၉၉၂၅.၈၆၆ -၁၂၃၅.၄၆၅ ၁၂၂၉၁.၃၆၆ ၁၃၉၅၆.၇၉၇ -၁၆၆၅.၄၃၁ ၂၀၉၈၁.၇၆၇ ၂၃၈၈၂.၆၆၃ -၂၉၀၀.၈၉၆
နယ်စပ် ၅၀၂၅.၈၄၅ ၅၇၁၁.၅၀၄ -၆၈၅.၆၅၉ ၂၃၂၄.၈၀၆ ၂၃၁၄.၁၃၇ ၁၀.၆၆၉ ၇၃၅၀.၆၅၁ ၈၀၂၅.၆၄၁ -၆၇၄.၉၉၀
  စုစုပေါင်း ၁၃၇၁၆.၂၄၆ ၁၅၆၃၇.၃၇၀ -၁၉၂၁.၁၂၄ ၁၄၆၁၆.၁၇၂ ၁၆၂၇၀.၉၃၄ -၁၆၅၄.၇၆၂ ၂၈၃၃၂.၄၁၈ ၃၁၉၀၈.၃၀၄ -၃၅၇၅.၈၈၆

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက